نماد سایت ایزوگام تهران

عایق کاری قیر و گونی | بهترین عایق پشت بام و سرویسها

عایق کاری قیر و گونی

اجرا و تعمیرات  عایق کاری قیر و گونی , ایزوگام و آسفالت کاری تلفن دفتر: 09125705349-22533080 سراسر تهران فروش و نصب ایزوگام , عایق کاری قیر و گونی و آسفالت عایق کاری پشت بام سرویس بهداشتی خرپشته تراس بالکون پاسیو روف گاردن باغچه حوضچه دیوار بدنه سقف بام پی شناژ فونداسیون ستون زیرسازی کفسازی . شیب بندی محوطه سازی جدول کشی و کلیه خدمات عایق کاری خدمات ساختمانی مرتبط با عایق کاری و ایزولاسیون در تهران و حومه. معمولترین روش آببندی بامها و سایر قسمتهای ساختمان، استفاده از قیر و گونی است که دراستاندارد ایران بنام تحت عایقکاری ساختمان به وسیله قیر” جزئیات آن شرح داده شده است. در عایقکاری با قیر و گونی رعایت هم رعایت موازین استاندارد و هم رعایت اصولی که شاید در این مقررات نیامده باشد. الزامی است عایق کاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.

 

اجرای عایق کاری قیر و گونی

عایق کاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست، زیرا در غیر این صورت حبابهایی در زیر قشرعایقکاری تشکیل میشود که با گرم و سرد شدن هوا و حرکات جزئی اجزای ساختمان و یا واردشدن ضربه به سطوح عایق، ممکن است دچار پارگی و صدمه گردند.قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند، باید به مصرف رساند.عایقکاری در دمای کمتر از 4 +درجه سنتیگراد، . نباید انجام شودقیرهای مورد مصرف را نباید بیش از 177 درجه سانتیگراد گرما داد،زیرا مواد فرار آنها جدا شده و ویژگیهای مطلوب قیر از دست میروند.راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده و مصالح عایق پیشساخته ، باید با احتیاط و با استفاده کفش های صاف انجام شود، در صورتی که کفش ویژه در دسترس نباشد، میتوان با  1 قطعه گونی زیر و روی کفشهای معمولی را پوشاند و از آنها استفاده کرد.

مصرف میخ برای محکم کردن لایههای عایقکاری، به هیچ وجه مجاز نمیباشد. از افتادن اشیا نوک تیز بر روی سطوح عایقکاری شده، باید جداً جلوگیری نمود.

قیمت عایق کاری قیر و گونی

لایه های عایق باید از هر طرف حداقل ده سانتیمتر همدیگر را بپوشانند و با قیر مناسب کاملاً ب ههم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه ها باید دقت نمود که لایههای رویی در سمتی قرار گیرند کهمطابق شیببندی انجام شده ب، آب از روی آنها سمت لایه زیری سرازیر گردد. هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام میشود لایه های متوالی عایق ، باید عمود برهم قرار گیرند. هر لایه از عایقکاری پس از تکمیل و پیش از شروع لایه بعدی ، باید مورد بازدید و تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد. سطوح عایقکاری شده باید در هنگام اجرای کارهای ساختمانی ازهر گونه آسیب و رویارویی با عوامل مضر و مصالح خورنده مانند آهک محافظت گردند و چنانچه صدمه ای دیده باشند، با دستور و زیر نظر دستگاه نظارت به نحو مطلوب تعمیر و مرمت گردند.سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل با لایه محافظی پوشانده شوند.ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است. پس از ایجاد شیب جزئی بین 1 تا3 درصد با بتن سبک، پوکه و نظایر اینها، باید زیرسازی عایقکاری بام با اندود ماسه سیمان نرم به نسبت یک به سه یا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت یکتا دو سانتیمتر انجام شود و سطح آن کاملاً صاف گردد. سطوح زیر عایقکاری باید کاملاً محکم، صاف و ،تمیز باشند زیرا جزئی از عایقکاری به شمار میروند.

عایق کاری قیر و گونی تهران

عایقکاری بامهای تخت، تراسها و بالکنها به ترتیب زیر است: سطح زیرسازی سیمانی یا ماسه آسفالت باید کاملاً تمیز شود. یک قشر قیر 70/60 به صورت مذاب و به میزان حدود 2 کیلوگرم در مترمربع به طور یکنواخت بر روی سطوح افقی و قائم بام پخش گردد، به نحوی که این س طوح را کاملاً بپوشاند. مصرف قیر مایع زودگیر RC2 در هوای سرد بهتر از قیر مذاب است. یک گونی خشک تمیز بر روی سطح قیراندود پهن نموده و پس از رفع چروک خوردگیهای احتمالی آن را بر روی سطح بام فشار دهند ، به قسمی که در همه جا کاملاً به لایه قیر بچسبد. عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی لایهای از مخلوط هموژن قیر 60-70 و قیر دمیده برای اقلیمهای معتدل و سرد قیر 30-80 و برای نواحی گرمسیر و نقاط گرم ساختمان قیر 15/90 به حالت مذاب و به اندازه 1/5 کیلوگرم در هر مترمربع به صورت یکنواخت بر روی گونی پخش گردد. یک لا گونی دیگر با شرایطی که در قسمت قبل گفته شد، عمود بر لایه زیرین بر روی سطح قیراندود گسترده شود.

بیشتر بخوانیم : ایزوگام دلیجان

هزینه عایق کاری پشت بام

چنانچه عایقکاری مطابق نقشهها و مشخصات بیش از 2 لا گونی و 3 لایه قیر باشد ، لایه های بعدی قیر و گونی بر طبق بندهای پیشین و . اجرا گردن قشری از مخلوط قیر مذاب 70/60 و قیر مازوتی به نسبت 1 2 به 1/5 به میزان کیلوگرم درمترمربع بر روی آخرین لایه گونی پهن شود. لایه های عایق عمودی بدنه دست انداز مجاور بام، دور محل عبور کانالهای کولر وهواکشها و دودکشها و لولههای تأسیسات و مانند اینها را باید حداقل 30 سانتیمتر بالاتر ازسطح بام اجرا نموده و به پهنای حداقل 10 سانتیمتر به طور افقی روی دیوار برگرداند و لایه محافظ عایق روی آنها را اجرا کرد. برای ممانعت از تماس لایه های عایق قائم با سطوحگرم و دودکشها، باید قبل از عایق کاری دور هواکش را با یک لایه عایق حرارتی یا مصالح مجوف پوشانده و سپس اقدام به ایزولاسیون نمود.در لبه های بالکونها و تراسها در نقاطی که به جای دیوار جان پناه، نرده پیشبینی شده است،باید ماهیچهای از ملات سیمان به ضخامت حداقل 5 سانتیمتر ایجاد گردد و عایقکاریروی آن اجرا شود.

قیر و گونی ساختمان

عایق کاری محل لگنچه، ناودان باید با حوصله کافی انجام گیرد و در این محل لایه اول عایق باید تا داخل لوله آبرو ناودان اجرا شود، سپس کفخوابی به ابعاد حداقل 50 در50 سانتیمتراز ورق مسی یا فولاد گالوانیزه بر روی این لایه عایق قرار داده شود ، لایه های بعدی عایقروی این کفخواب، اجرا و تا داخل لوله کفخواب ادامه یابد و بالاخره صافی آبرو بر رویآنها قرار داده شود. چنانچه محل ناودان در گوشه بام قرار گیرد ، کفخواب باید به شکل هندسی مناسب بوده و در محل برخورد با دست انداز یا دیوار دارای لبههای قائم باشد. عایق کاری با گونی قیراندود ایزولاسیون با گونی قیراندود مانند عایقکاری با قیر و گونی است و باید به ترتیب زیر اجرا شود: سطح زیرسازی باید کاملاً تمیز شود.

قیر و گونی بام

یک مقدار قیر از نوعی که در عایقکاری با قیر و گونی ذکر شد ، ولی به میزان حداقل یک کیلوگرم در مترمربع بروی سطوح افقی و عمودی بام پخش گردد. یک لا گونی قیراندود بدون پارگی ,صاف و تمیز بر روی سطح قیراندود شده ، پهن نموده و آن رابر روی سطح بام فشار دهند تا در همه جا کاملاً به لایه قیر زیر آن بچسبد . همپوشانی طولی و عرضی ورقه ای گونی قیراندود کمینه 10 سانتیمتر میباشد و محل اتصال آنها باید توسط قیر مذاب کاملاً باشه هم چسبانده شود. لایه های بعدی قیر و گونی قیراندود به ترتیبی که در  ذکر شد، باید اجرا شود، میزان قیر مصرفی در هر لایه حداقل 0/5 کیلوگرم در مترمربع خواهد بود.

قیمت قیر و گونی

در اماکنی مانند محل برخورد دستاندازها با سطح افقی بام که ورقه ای ایزولاسیون باید خم شوند، شعاع ماهیچه  نباید از 3 سانتیمتر کمتر باشد،

در غیر این صورت باید با ایجاد پخی بازاویه 135 درجه، عایق کاری را اجرا کرد. عایق کاری با مشما و ورقه قیراندود یا قطران اندود نحوه اجرای این نوع عایقها همانند روشی است که در بخش  قبلی عنوان شد. به راهکارهایی که در ادامه خواهد آمد توجه نمایید . اگرچه کارخانه سازنده این محصولات عملکرد مصرف ویژه ای در مورد نحوه اجرا داشته باشد، باید آنها را رعایت و در مقابل،

گارانتی کافی از فروشندگان و اجرا کنندگان این عایقها بگیرید. چون احتمال دارد عدم سازگاری بین مواد تشکیل دهنده این عایقها با قیرها یا چسبهای مصرفی وجود داشته باشد. به ویژه زمانیکه که لایه های عایق قطراناندود باشند، در این مورد بایددقت کافی مبذول گردد.

فروش قیر و گونی

قبل از مصرف هر نوع مشمع یا مقوای آغشته به چسباننده های سیاه، نمونه آن باید بهتصویب دستگاه نظارت برسد. عایقکاری با مصالح پیش ساخته فروش قیر و گونی طریق ایزولاسیون مصالح پیش ساخته مطابق دستورالعملهای سازنده این مواد خواهد بود که باید قبلاً  ارزشیابی و تایید شوند. چنانچه نوع فرآورده ناشناخته بوده و سابقه کاریاز آن وجود نداشته باشد، پیمانکار میبایست به سپردن تضمین کافی برای حسن انجام کار خود درمدتی که طرفین توافق میکنند، خواهد بود. عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی هرگاه شیب از 15 درصد تجاوز کند، در این صورت بام شیبدار تلقی شده و عایقکاری آن تابع شرایطی به شرح زیر خواهد بود.

قیر گونی ایزوگام

عایقکاری بامهای شیروانی پوشش شده به طور کلی چنانچه بام شیبداری عین مندرجات فصل چهاردهم،  سقفهای سقفهای شیبدار دارای پوشش باشد، به لحاظ رطوبتی عایق شده تلقی میگردد. عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی و نیازی به عایق اضافی ندارد ، لکنتوجه به نکات زیر ضروری است:

در مناطقی که شیب بام کم بوده و بورانخیز است و امکان ورود آب به زیر سقف وجود دارد،محل درز قطعات پوشش باید با خمیر مناسبی که به تأیید دستگاه نظارت میرسد، کاملاًآببندی شود.

قیرگونی سقف

دیوار هواکش، دست انداز،یا ماستیک و یا اعمال قیرگونی سقف محل عبور هواکش ها و محل برخورد قطعات شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه،

دودروها و نظایر آن، باید با قطعات فلزی،عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی تمهیدات دیگر کاملاً درزبندی و آببندی شوند. قطعات فلزی ممکن است از انواع فولادرویاندود (گالوانیزه) یا مسی انتخاب شوند، ماستیکها و مصالح دیگر باید به تصویب دستگاه نظارت برسند. محل تخلیه آب به آبروها و ناودانها به همین ترتیب باید درزبندی و آببندی شود. کنارههای بام نیز باید با ورقههای فلزی پوشانده شده و در انتهای بیرونی به صورت آبچکان، خمکاری و یا فتیله شوند تا از ریختن آب بر روی نمای ساختمان جلوگیری شود.

قیمت هر متر قیر و گونی

عایقکاری بامهای شیبدار صاف، قوسی و گنبدها عایقکاری بامهای شیبدار با شیب بیش از 15 درصد مانند خرپشته ها بامهای قوسی شکل و گنبدها،نیاز به دقت و مهارت کافی داشته و معمولاً به خاطر در دست نبودن مصالح مناسب و اجرا کنندگان ماهر، این نوع بامها را به دشواری میتوان با قیر و گونی به نحو شایسته ای عایقکاری کرد . در این موارد بهتر است از عایقهایی که در برابر گرما و تابش آفتاب، نرم و روان نمیشوند و در سرمایزمستان ترک نمیخورند، بهره برد. زیرسازی عایقکاری باید همان طور که در قسمتهای قبل عایق کاری قیر و گونی پشت بام حمام توالت توضیح داده شده است، انجام گیرد و پس از ایجاد سطحی صاف و تمیز اقدام به عایقکاری گردد.

قیر گونی کاری

اجرای عایق سطوح شیبدار باید موافق اسلوب فنی و مطابق دستورالعملهای تولیدکنندگان این نوععایقها باشد و قبلاً به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد ، بدیهی است اخذ تضمین کافی ازپیمانکار در مورد عایقهای ناشناخته و امتحان نشده، . ضروری است عایقکاری رطوبتی کف و شالوده و کف قسمتی از ساختمان که در تماس با زمین نمناک قرار میگیرند ، نیاز به عایقکاریرطوبتی دارند. عایقکاری شالودهها مستلزم اعمال دقت کافی و مصرف مصالح مرغوب است ، عایق کاری قیر و گونی ایرانیت شیروانی زیرا از یکسو رعایت جزئیات نسبتاً ظریف ساختمانی و یکپارچگی عایقکارهای افقی و قائم را میطلبد و از سوییدیگر دوام عایق باید معادل عمر مفید پیشبینی شده برای ساختمان باشد ، زیرا چنانچه عایقکاری پی دچار صدمهای شود، مرمت آن کاری دشوار و پر هزینه است.

قیرگونی یک لایه

عایقکاری رطوبتی کفها کف زیرزمین و طبقه همکف ساختمان که در مجاورت خاک نمناک است به خاطر رعایت مسائلبهداشتی، حفظ دیوارهای در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت کفپوشهای حساس به رطوبت (مانند کفپوشهای چوبی و لاستیکی)، باید در برابر نفوذ رطوبت عایقکاری شود . این عایقکاری باید با عایقکاری شالوده یکپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومی بین آنها وجود داشته باشد، عایق کاری قیر و گونی سرویس بهداشتی سقق کاذب با عایقکاری قائم ، این پیوستگی تأمین گردد.

قیرگونی دولایه

زیر فرش کف طبقات زیرین ساختمان که در تماس مستقیم با زمین هستند، باید با ارتفاع حدود 28 تا 33 سانتیمتر خرده سنگ یا قلوه سنگ درشت چیده و روی آن یک لایه مخلوط شن و ماسهبریزند تا فواصل خالی بین سنگهای درشت پر شود و حدود 2 سانتیمتر روی تمام سطح را بپوشاند. این عمل باعث قطع لوله های موئین و نفوذ رطوبت به سمت بالا میشود. عایق کاری قیر و گونی سقف بام سرویس بهداشتی در مناطق خیلی مرطوبمیتوان کفها را به صورت معلق اجرا کرد.

ایزوگام زعفرانیه

در این طریقه دیوارهایی به موازات هم و به ضخامت یک آجر و به فاصله حدود 50 الی 70 سانتیمتر و به ارتفاع حدود 50 تا 90 سانتیمتر میسازند و بین آنها را با طاق آجری میپوشانند و سپس کفسازی اصلی روی آن انجام میشود . فضای تهی بین دیوارها که به هم راه دارند و گربهرو نامیده میشوند، توسط مجراهایی به خارج ساختمانارتباط داده میشوند. عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی در اقلیمهایی که چوب به حد کافی یافت میشود، کف معلق را میتوان با تیر، تیرچه و تخته نیز اجرا نمود، به هر حال به علت انجام عمل تهویه در زیر کفهای معلق ، کفسازیبالنسبه خشکتر است.

قیرگونی زعفرانیه

عایقکاری کفها را میتوان با قیر و گونی، انواع مشمع و مقوای قیراندود، مواد پلاستیکی، آسفالت ماستیک و مواد قیری بر روی قشری از بتن یا اندود ماسه سیمان که برروی کف اجرا میشود، , انجام داد.  روش اجرای عایق با قیر و گونی و مشمع و مقوای قیراندود، مشابه عایقکاری بام است  توضیح داده شده است. روشهای یاد شده نسبت به سایر روشها این مزیت را دارند کهچنانچه کف ساختمان در مواقعی تحت فشار آب قرار گیرد، در برابر آن مقاومت خوبی از خود نشان میدهند. استفاده از مواد پلاستیکی در عایقکاری کفها به دو صورت ممکن است انجام گیرد . در حالت اولروی بتن کفسازی را با قشری از رزین اپوکسی میپوشانند .

خدمات عایق کاری ساختمان

این لایه چسبندگی بسیار خوبی بازیرسازی دارد، ولی در مقابل جابجایی اجزا و ترکخوردگی حساس است. به هر حال انواع کفپوش را میتوان روی آن انجام داد. عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی حالت دیگر استفاده از ورقه های نازک پلی اتیلن بقطر.01میلیمتر است، میزان همپوشانی ورقهها کمینه 10 سانتیمتر است و در موقع نصب باید دقت نمود ، ضربه و یا ناصافی زیرسازی باعث پارگی آنها نشود. محل روی هم افتادگی ورقه ها را میتوان تا زد یا با گرم کردن آنها را بههم جوش داد. آسفالت ماستیک یا ماستیک قیری چنانچه به عنوان کفپوش به کار رود ، دیگر نیازی به نم بندی کف نیست .

ایزولاسیون تهران

از قیرهای خالص مذاب، امولسیونهای قیری و قطرانی و قیرهای مایع نیز برای نمبندی میتواناستفاده کرد. هنگام مصرف قیر مذاب، ضخامت آن به حدود 3 میلیمتر میرسد که زیرسازیمناسبی برای کفپوشهای چوبی است و در عین حال به عنوان چسب هم از آن بهرهگیری میشود. مصرف امولسیونهای قیری، قطرانی، قیری / لاستیکی / و قطرانی لاستیکی و قیرهای مایع نظیرRs2 ،نیز برای نمبندی کفها معمول است. این مواد را میتوان در چند دست پاشید یا آنها را برروی سطوح موردنظر مالید، اما اجرای آن نیاز به نظارت دقیق دارد. حداقل ضخامت ایزولاسیون این مواد بعد خشک شدن چند میلیمتر است عایقکاری رطوبتی شالودهها کف تمام شده ساختمانها معمولاً حدود از کف محوطه بالاتر ساخته میشوند.

خدمات ایزولاسیون

فاصله بین شالوده تا کف، با مصالح بنایی مانند سنگ، بلوک بتنی و آجر با م لات ماسهسیمان یا باتارد یا ماسه آهک کرسیچینی میشود و دیوارهای ساختمان بر روی کرسیچینی بنامیشوند. چون بتن و مصالح بنایی و ملات مربوط جاذب رطوبت هستند، چنانچه حد فاصل لبه دیوار حایل ساختمان نمبندی نشود، رطوبت موجود در زمین از طریق لولههای موئین مصالح به سمت بالا رسوخ کرده و سبب طبله دیوارها میشود. لایه افقی عایق رطوبتی دیوارها، باید بالاتر از کرسیچینی ودر ارتفاع حداقل 15 سانتیمتر بالاتر از رقوم محوطه و به صورت یکپارچه و پیوسته اجرا شود .

هزینه ایزولاسیون پشت بام

هزینه ایزولاسیون پشت بام و دیوارها به اندازه حداقل 10 سانتیمتر نیز ضروری است. بدیهی است پیوستگی عایقافقی و قائم دیوارها از جمله عایق قائم دیوارهای زیرزمین باید رعایت گردد . هزینه ایزولاسیون پشت بام شامل عایق کاری قیر و گونی پشت بام ایزوگام  سرویس بهداشتی همچنین عایق کفهانیز در صورت اجرا، باید با عایق دیوارها پیوستگی داشته باشد. بهتر است ازاره ساختمان در نما تا تراز لایه نمبند دیوار، سنگی باشد تا در صورت نمزد گی، آثار آنبر روی نما ظاهر نشود. بندکشی درز محاذی لایه نمبند باعث ایجاد پلی برای نفوذ رطوبت ازقسمت مرطوب زیر لایه نمبند به بالای دیوار میشود .

بندکشی پشت بام

از اینرو از بندکشی پشت بام این قسمت بایدخودداری شود، همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید از تجمع برف و زباله های ساختمان ونظایر آن در پای دیوار جلوگیری نمود. عایقکاری دیوار زیرزمین باید همانند عایقکاری شالوده ساختمان و به صورت یکپارچه و همراه با آن،انجام شود. چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید ، باید به منظوریکپارچه کردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد. معمولترین عایقکاری برای دیوار زیرزمینها استفاده از قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوایقیراندود است که باید مانند عایق بام اجرا شود .عایق کاری قیر و گونی زعفرانیه طریقه عایق کاری قائم، باید از بالا به پایین باشد ولایه های گونی طوری روی هم قرار گیرند که رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ کند.

ایزوگام ارزان

دو روش برای عایقکاری دیوار زیرزمین متداول است:

روش اول در مواقعی به کار گرفته میشود که عمق زیرزمین،کم و خطر ریزش خاک اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد ، در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق عمودی جاجرود انجام و سپس دیوار اصلی زیرزمینساخته میشود.

در روش دوم که مخصوص زمینهای ریزشی و عمق های زیاد است، ابتدا عایق افقی زیردیوار زیرزمین را اجرا میکنند و پس از دیوارسازی، پشت آن را با ملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد ازعایقکاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق میکنند. در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی ش ود پیشبینی های لازم برای پیوستگی عایق در قسمتهای افقی و قائم صورت گیرد .

ایزوگام شرق

محل عبور لوله ها ودودکش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوار زیرزمین پیشبینی شود، به قسمی که عایق پس از اجرا پاره یاخراب نشود. لوله های آب گرم و شوفاژ و دودکش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند، زیراممکن است آن را ذوب کرده و کیفیت آن دچار ایرادگردد. عایقکاری کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابهدر مکانهایی که احتمال ریزش آب در کف و قسمت پایین دیوارها وجود داشته باشد عایقکاری کف وپای دیوار امری ضروری است. معمولترین عایق که در این موارد به کار میرود ، قیر و گونی، مشمع،مقوا و گونی قیراندود است که به ذکر آنها اکتفا میشود.نحوه عایقکاری عیناً همانند عایقکاری بام است با این تفاوت که عایقکاری قائم پای دیوارها در اینمکانها تا 15 سانتیمتر بالاتر از بالاترین نقطهای که امکان ریزش آب و تجمع آن وجود دارد (مانند لبهوان و زیر دوش) ضروریست.

ایزوگام منبع آب

ایزوگامی که برای منبع آب و مخازن کشاورزی و باغداری استفاده میشود بخاطر تنشهای احتمالی خاک بایستی درست جایگزاری و نصب شود. باتوجه به تغییرات درجه حرارت در داخل ساختمان از بام آن کمتر است ، لذا مصرف قیر 90-20 در راهنمای استاندارد ایران مرجح شمرده شده است. در محل کفشور آشپزخانه و حمام و محل نصب کاسه توا لت باید دقت شود که لایه های عایق تادرون  لوله فاضلاب امتداد یابد و سپس نسبت به نصب لوازم بهداشتی اقدام گردد .عایق کاری قیر و گونی ایزوگام ارزان محل کاسه توالت را ابتدا باید با ماسه ریز و کم سیمان اندود کرد و با فشار دادن کاسه توالت بر روی آن سطح سیمان را به شکل کاسه توالت درآورد و روی آن را با ماسه سیمان لیسهای اندود نمود. پس از خشک شدن قیر عایق کاری کف انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که شیببندی کف حمام، آشپزخانه، توالت و فضاهای مشابه به سمت کف شورو کاسه توالت به منظور تخلیه آبهایی که احتمالاً در کف جاری میشود، امری ضروری است.

خروج از نسخه موبایل