نماد سایت ایزوگام تهران

آسفالت کاری تهران

خدمات آسفالت کاری تهران

آسفالت کاری تهران

اجرا و تعمیرات آسفالت کاری تهران تلفن : 09125705349 – 22533080 بدون تعطیلی فروش و توزیع آسفالت گرم و تراشه آسفالت تحویل در محل شیب بندی , زیرسازی و کفسازی آسفالت کاری اجرا و محوطه سازی معابر عمومی و اختصاصی خدمات آسفالت کاری تهران

خدمات آسفالت کاری تهران

آسفالت به آن گونه از ترکیبهای قیر و مصالح سنگی انتخابی گفته میشود که برای کفسازی سطوح خیابانها و پیاده روها و معابر به منظور پوشش و محافظت رویکاری در مقابل عوامل جوی و جلوگیری از فرسایش سطح آنها مورد استفاده واقع میشوند. بسته به نوع و مشبندی مصالح مصرفی، نوع قیر، طریقه  حمل، ریختن، عمل آوردن و نهایتاً درجه مرغوبیت، آسفالت دارای انواع مختلفی به شرح زیر است: 1- آسفالت سرد آسفالت سرد  مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیری موسوم است که تلفیق  مصالح آن در حرارت محیط انجام میشود . در بعضی موارد و بسته به تأیید سازمانهای ذیربط ، قبل از عمل اختلاط قیر مورد مصرف، گرم شده، ولی مصالح سنگی گرما داده نمیشود . تولید آسفالت سرد به دو صورت با مش بندی پیوسته یا دانه بندی باز انجام میگردد. این نوع آسفالت برای راههای با ترافیک سنگین قابل اجرا نیست  و برای خیابانهای کم تردد وپیاده روها استفاده میشود.

آسفالت کاری در تهران

بسته به روش اختلاط مصالح قیر دو نوع آسفالت سرد ساخته میشود: 2 ـ آسفالت سرد آماده در این نوع اسفالت مصالح سنگی و قیر در حرارت محیط و در کارخانه آسفالت ترکیب میگردد. 3 ـ آسفالت سرد رد میکس آسفالت کاری تهران در این رویه مصالح سنگی در کنار خیابان، ریسه و قیر مناسب روی آن پاشیده میشود و عملاختلاط در سطح خیابان صورت میگیرد. تهیه مصالح و دانهبندی آن، نحوه اختلاط، پخش و اجرای هریک از دو روش فوق، باید بر اساسمندرجات مشخصات فنی خصوصی و مطالب ذیل این بخش باشد. آسفالت سرد پیش ساخته این نوع آسفالت از اختلاط مصالح سنگی با قیرهای مخلوط یا امولسیون قیری در کارخانهتولید میشود.

آسفالت کاری غرب تهران

مصالح سنگی مصرفی باید از نوع مصالح سنگی مرغوب بوده و از شن و ماسه شکستهیا سنگ کوهی تهیه شود. این مصالح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و موادزائد آلی و گیاهی بوده و از نو ع مصالح سخت و مقاوم باشد و کیفیت آن بر اساس مندرجات این بخش به تأیید دستگاه نظارت برسد. سنگهای  مورد مصرف باید دارای ویژگیهای زیر نیز باشد: دامنه خمیری مصالح مانده روی الک نمره 40 ،نباید از 6 (% )بیشتر باشد و حداقل65 (%مصالح سنگی مانده روی الک نمره 4 ، باید در یک جبهه (به غیر از شکستگیطبیعی) شکسته باشد.

آسفالت کاری شمال تهران

ارزش ماسهای مصالح مصرفی بر اساس روش آشتو T176 نباید کمتر از 30 (%باشدو افت وزنی مصالح با آزمایش آشتو 76-T104 با سولفات سدیم پس از 5 بار، نباید از 9 . (% )تجاوز نماید ضریب سایش به روش آزمایش لوسآنجلس در 500 دور آزمایش، نباید از (40 (%براساس آزمایش آشتو T96 . بیشتر باشد قیر مورد مصرف بسته به برنامه اجرایی کار، شرایط جوی و امکانات تهیه قیر درمنطقه، باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود . قبل از ساخت آسفالت پیمانکار باید مصالح موردنظر را بر اساس دانه بندی های خواستهرا زیر نظر آزمایشگاه 2 شده در مشخصات فنی خصوصی تهیه نموده و طرح اختلاطمورد قبول دستگاه نظارت آماده سازد. طرح اختلاط تهیه شده برای اجرا به پیمانکارابلاغ خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاه و عدم تعیین طرح اختلاط میتوان از روشهای تجربی زیر استفاده نمود: آسفالت سرد با قیر مخلوط MC یا SC .در صورت استفاده از این قیرها میزان درصد قیر با توجه به دانهبندی مصالح از رابطه زیر به دست میآید.

بیشتر بخوانیم : ایزوگام دلیجان

آسفالت کاری شرق تهران

که در فرمول بالا آسفالت کاری تهران -درصد قیر مخلوط آسفالتی نسبت به وزن سنگها وشنها -نسبت مصالح مانده روی الک نمره 50 ) 0/3 ( میلیمتر -درصد مصالح رد شده از الک نمره 50 و مانده روی الک نمره 100) 15 0  /میلیمتر -درصد مصالح رد شده از الک نمره 100 و مانده روی الک نمره 200) 075 0/ میلیمتر-درصد مصالح رد شده از الک نمره 200 ،است. آسفالت سرد با امولسیون قیر آسفالت کاری تهران تراکم لایهها پس از پخش آسفالت صورت میگیرد . عمل تراکم به ترتیب با غلتکچرخ آهنی دوچرخ، غلتک چرخ آهنی سهچرخ و در پایان با غلتک چرخ لاستیکی یاغلتک ویبره انجام میشود. لایه ها باید به صورت یکنواخت و بدون ناهمواری باشند، میزان رواداری ناهمواریها در طول شمشه 3 متری، نباید در امتداد محور مسیر از 5میلیمتر و در امتداد عمود بر محور از 8 میلیمتر تجاوز نماید. پخش آسفالت سرد پیشساخته در درجه حرارت محیط کمتر از 10 درجه سانتیگراد مجاز نیست. نظر به اینکه درجه حرارت مصالح برابر درجه حرارت محیط است، باید ایننوع آسفالت در هوای گرم یا معتدل انجام شود و از اجرای آن در هوایزییر صفر  خودداری کنید.

آسفالت کار تهران

آسفالت ردمیکس این نوع آسفالت سرد از طریق اختلاط مصالح و قیر مخلوط با امولسیون قیر به کمک وسایل مخلوط کننده نظیر گریدر، لودر یا وسیله مناسب دیگر ساخته میشود. از جمله مزایای این نوعآسفالت استفاده از مصالح مشخصی است که در کنار راه، ریسه و یا در نزدیکی آن انبارمیشود. آسفالت سرد ردمیکس به عنوان قشر رویه پیادهروها و خیابانهای با ترافیک کم و بهپعنوان قشر اساس یا زیراساس آسفالت مورد استفاده قرار میگیرد . مشخصات مصالح، نحوه تهیه، پخش و اجرا، باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی باشد . آسفالت گرم (بتن آسفالتی) آسفالت کاری تهران آسفالت گرم یا بتن آسفالتی ترکیبی از مصالح سنگی مرغوب دانه بندی شده و قیر خالص است کهبر حسب نوع قیر مصرفی و مشبندی سنگ در درجه حرارت 80 الی 170 درجه سانتیگراد در کارخانه، تهیه و در همین درجه حرارت در سطح خیابان، پخش و کوبیده میشود .

قیمت آسفالت کاری

در بتنهایآسفالتی گرم مرغوب، حجم فضای خالی با توجه به دانه بندی مصالح سنگی بین 3 (% )تا 8 (% )است. کاربرد بتنهای آسفالتی گرم به قرار زیر است: 1ـ قشر اساس آسفالتی 2ـ قشر آستر آسفالتی 3ـ قشر رویه آسفالتی برای تأمین مشخصات فنی قشر اساس آسفالتی از بتن آسفالتی یا انواع آسفالتهای گرم و برای قشرآستر و رویه، تنها از بتن آسفالتی استفاده میشود . جزئیات امر باید در مشخصات فنی خصوصیذکر گردد. در صورت عدم وجود این مشخصات، رعایت مندرجات این بخش الزامی است. مصالح سنگی آسفالت کاری تهران مخلوط سنگی شامل مصالح ریزدانه و درشتدانه، باید با رعایت دقیق مندرجات این بخشتهیه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه  یا معادن سنگی تعیین شده در مشخصات فنیخصوصی یا منابعی که بعداً توسط پیمانکار پیشنهاد گردد، باید با ویژگی های مندرج در مشخصات فنی خصوصی و در غیاب آن، مندرجات این بخش مطابقت کامل داشته باشد .

انجام آسفالت کاری

ازمعادن باید با روش آشتو T2 نمونهبرداری به عمل آید. استفاده از این منابع هنگامی مجازاست که موافقت قبلی دستگاه نظارت کسب شده باشد. حتیالامکان باید از مصالح یک معدن استفاده شود، مگر اینکه به تأیید دستگاه نظارت برای رسیدن به دانهبندی موردنظر، استفاده از معادن دیگر اجتنابناپذیر باشد. مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه باید در کارخانهبه صورت جداگانه، تهیه و انبار شوند. محل نگهداری بایستی کمی بالاتر از اطراف آن باشد تازه کشی در بستر زیرین انبار به راحتی انجام شود . آسفالت کاری تهرانکاربرد لودر برای انبار کردن و جابهجاییمصالح مناسب نیست. مصالح فیلر بایستی در انبارهای مسقف نگهداری شود تا به هنگام مصرف کاملاً خشک باشد. دانه بندی مصالح سنگی برای مخلوطهای آسفالتی، بسته به منطقه مصرف و ضخامت لایه متفاوت است.

هزینه آسفالت کاری

این مشبندی بسته به مشخصات، باید با یکی از مشبندیهای استاندارد. انطباق کند رعایت محدودیتهای زیر در مورد استفاده از جدول فوق الزامی است: ـ دانه بندی لایه اول دارای بافت درشت و نیمهپیوسته بوده و در شمار بتنهای آسفالتی قرار نمیگیرد. آسفالت کاری تهران ـ دانه بندی های طبقه 2 تا 5 پیوسته و منظم بوده و برای تهیه بتن آسفالتی مصرف میشود. ـ دانه بندی های طبقه 6و 7 کاملاً باز و گسسته است و مصرف آن محدود به قشر رویهبوده و برای ترافیک سبک مناسب است. ـ دانه بندی طبقه VIII برای اساس و رویه آسفالتی با ترافیک سبک و متوسط است. ـ دانه بندی طبقه IX به عنوان قشر رویه برای ترافیک سبک است و فاقد خصوصیات فنیبتن آسفالتی است.

خدمات آسفالت کاری

مش بندی اصولی آسفالتی و کنترل کیفیت اساس آسفالتی را میتوان به صورت بتن آسفالتی یا آسفالت گرم تهیه نمود. در صورتانتخاب نوع بتن آسفالتی، کنترل کیفیت و مشخصات مصالح باید با مندرجات این قسمت مطابقت نماید. در صورت مصرف از آسفالت گرم، رعایت مشخصات مشروح زیر الزامی است. A- مصالح سنگی بزرگ آسفالت کاری تهران مصالح درشتدانه مانده سرند 6 میلیمتر ،باید از شکستن و ریز کردن سنگ کوهی یا شن و ماسه رودخانهای توسط سنگ شکنهای چکشی یا مخروطی بهدست آمده باشد و با مشخصات زیر مطابقت نماید: Bـ دانهبندی مصالح باید با یکی از دانهبندیهای استاندارد مطابقت نماید. Cـ درصد سایش مصالح درشتدانه به روش آمریکایی بر اساس آزمایش T96 آشتو،نباید از 50 تجاوز نماید.

آسفالت کاری و محوطه سازی

ـ درصد افت وزنی مصالح به طریقه T104 با سولفات سدیم پس از پنج نوبت، نباید از12 (%تجاوز نماید. Dـ ضریب تورق دانه ها به روش BS65  ،نباید از40 تجاوز نماید. Eـ در صورت مصرف مصالح شکسته، باید حداقل 50 %وزنی مصالح مانده روی سرند نمره5 ،در یک جبهه یا بیشتر به غیر از شکستگی طبیعی آنها شکسته شده باشد. آسفالت کاری تهران F- شن های ریزدانه مصالح ریزدانه رد شده از الک نمره 4 75 4  /میلیمتر ، میتواند از ماسه شکسته یا ماسه طبیعی یا مخلوطی از هر دو باشد. این مصالح باید تمیز، بادوام، حتیالامکان تیزگوشهو عاری از مواد اضافی رس، لای و مواد آلی و سست و سبک باشد . رعایت نکات زیر در مورد این مواد و سنگها اجباری است.

سایت آسفالت کاری

مش بندی مصالح ریزدانه آسفالت کاری تهران مش بندی مصالح ریزدانه باید با مشخصات استاندارد مطابقتنماید. ماسه طبیعی و ماسه شکسته در حین تولید بی آنکه با یکدیگر مخلوط شوند افت وزنی مصالح ضمن شستشو با سولفات سدیم پس از 5 نوبت به روش آزمایشآشتو T104 ) ،نباید از 15 (%تجاوز نماید. ـ دامنه شلی  I.P ماسه طبیعی یا ماسه شکسته طبق روش آشتو T90 ،7باید از %تجاوز نماید. مصالح فیلر ممکن است دستیابی به دانهبندی مخلوط مصالح با مشخصات موردنظر، نیازمند استفاده از فیلر اضافی باشد. در این صورت میتوان از پودر سنگ یا پرکننده طبیعی معدنی،سیمان، آهک شکفته به استثنای فیلر حاصل از سنگهای سیلیسی که باویژگهای قیر

شرکت آسفالت کاری

قیرهای مصرفی در بتن آسفالتی و آسفالت گرم باید از نوع قیرهای خالصی باشد که از تقطیرمستقیم مواد نفتی تهیه میشوند. این قیرها باید فاقد آب و همگن بوده و در درجه حرارت175 درجه سیلیسیوس به هیچوجه کف نکنند، قیرهای مورد مصرف در آسفالت به دوبخش قابل تقسیم هستند. گروه قیرهای نفوذی است . 150-300 و 120-150 ،85-100 ،60-70 ،40-50 قیرهای شامل گروه این گروه قیرهای ویسکوزیته میباشد. AC-40 و AC-20 ،AC-10 ،AC-5 ،AC-2.5 قیرهای شاملتمامی خصوصیات گروههای فوق الذکر از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی، بایدبا مشخصات آشتو M20 و M226 . مطابقت نماید. انتخاب صحیح نوع قیر در ساخت آسفالت مرغوب از اهمیت خصوصی برخوردار است . از عوامل اصلی در انتخاب نوع قیر، کیفیت و مشبندی مصالح مصرفی، شرایط آب و هوایی محل اجرای پروژه و بالاخره نوع بار ترافیک روی محور موردنظر است . به طور کلی قیر با روانروی بیشتر درجه نفوذ کمتر، برای محورهای با ترافیک سنگین و آب و هوای گرم و خشک وقیر با ویسکوزیته کمتر (میزان رسوخ بیشتر)، برای بار ترافیک سبک و آب و هوای سرد توصیه میشود.

اسفالت کاری قیرگونی

با توجه به نکات فوقالذکر، نوع و مشخصات قیر مصرفی، باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود. در چارت راهنمایی برای انتخاب قیرهای نفوذی با توجه به شرایط آب و هوایی محل پروژه و نوع ترافیک داده شده است.قیر 70-60 که تقریباً معادل قیر 10-AC است، برای شرایط اقلیمی گرم و معتدل ایرانمناسب است. در مواردی که دمای محیط از 60 درجه سلسیوس بیشتر باشد، باید قیر باویسکوزیته بیشتر یعنی قیر 50-40 معادل 20-AC انتخاب شود. مشخصات قیرهای مصرفی کلآً باید با استانداردهای M20 و M226 آشتو مطابقت نماید. درجه حرارت قیری که به مخلوطکن کارخانه آسفالت وارد میشود، باید چنان تنظیم گردد کهغلظت قیر در آن درجه حرارت با روش آشتو T72 ، بین 75 تا 100 و با آزمایش آشتو T201بین 150 تا 300 سانتیاستوکس باشد.

قیرپاشی

چنانچه نمودار تغییرات ویسکوزیته قیر مصرفی برحسب درجه حرارت در دسترس نباشد، درجه حرارت قیر وارد شده به مخلوطکن در هیچحالت، نباید از 150 درجه سانتیگراد تجاوز نماید. طرح اختلاطبه منظور دستیابی به آسفالتی با کیفیت و مرغوبیت موردنظر، باید طرح اختلاط توسطآزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما تهیه شود . پیمانکار باید تمامی شرایط لازم براینمونه برداری، ارسال آن به آزمایشگاه و تأمین شرایط برای انجام طرح اختلاط را فراهم نماید. تمامی مصالح سنگی و قیر، باید با مطالعه و بررسی کامل و رعایت تمامی دستورالعملهای مندرج در این نشریه و مشخصات فنی خصوصی انتخاب شوند . رعایت نکات زیر برای تهیهطرح اختلاط و ساخت آسفالتی مرغوب الزامی است.کیفیت مصالح، دانهبندی جزءجزء مصالح و مخلوط آنها باید با دانهبندیهای خواسته شده درمشخصات فنی خصوصی و مطالب این نشریه مطابقت نماید .

قیرپاشی تهران

مصالح باید دارای حداقل فضای خالی باشد تا با افزایش درجه حرارت محیط و تراکم اضافی در اثر عبور و مرور وتردد، روزدگی قیر و در نتیجه افت مقاومت پیدا نشود و در عین حال این فضا ی خالی درحدی باشد که موجب نفوذ آب به جسم آسفالت نگردد. به علاوه باید: ـ قیر کافی برای تأمین اتصال بین ذرات و بالا بردن دوام آسفالت وجود داشته باشد. ـ مقاومت جسم آسفالت به نحوی باشد که بارهای ناشی از ترافیک را بدون هیچگونه تغییرشکل تأمین نماید. ـ از کارایی لازم برای پخش و کوبیدن سهل و یکنواخت برخوردار باشد. روش تهیه طرح اختلاط باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود، روشهای تهیه طرحاختلاط روش مارشال استاندارد D1559 ASTM و یا روش Hveem آشتو T190میباشد. در هر دو روش قطر حداکثر دانهها 25 میلیمتر است.

قیمت آسفالت کاری محوطه

-مشخصات کارخانه آسفالت بتن آسفالتی و آسفالتهای گرم باید در کارخانه آسفالت تهیه شوند . کارخانه باید چنان باشد که بتواند آسفالت موردنظر را بر اساس فرمول کارگاهی تأیید شده و به صورت یکنواخت تهیهنماید. مشخصات کارخانه باید با مندرجات استاندارد آشتو M156 مطابقت نماید. عوامل مؤثر در تعیین شرایط و مشخصات کارخانه به طور خلاصه به شرح زیر است: کارخانه باید به نحوی طراحی شده و عمل نماید که بتواند آسفالتی با وزن مخصوصثابت و یکنواخت تولید نماید. مخازن قیر کارخانه باید مجهز به ادوات و لوازمی برای گرم کردن قیر و پمپ های گردش قیر در تمام دوران کار باشد. حجم مخزن باید چنان باشد که حداقل مصرف یک روز را به طور مداوم تأمین نماید. کارخانه آسفالت باید حداقل مجهز به سه سیلوی سرد مکانیکی دقیق برای تغذیه مصالح به واحد خشککن باشد. سیلوها باید مجهز به ادوات کنترل و تخلیه مصالحسنگی باشند.

قیمت تراشه آسفالت

سیستم خشک کننده باید بتواند مصالح را خشک و گرم نموده، بدون اینکه پوشش و اندود اضافی روی مصالح ایجاد نماید. سرندها برای تفکیک مصالح باید حداقل سه واحد بوده و قدرت آنها از ظرفیت واحدهای مخلوط کن و خشک کننده بیشتر باشد. ابعاد سرندها باید حتیالامکان باابعاد بزرگترین قطر مصالح سنگی تفکیک شده در کارگاه مطابقت نماید. سیلوهای گرم باید شامل محوطههای مختلف باشند. این سیلوها باید دارای ادوات ووسایل مطمئن برای نشان دادن سطح مصالح سنگی خصوصاً در قسمت تحتانی بوده و علاوه بر آن مجهز به علائم اخباری خالی شدن مصالح و حرارت سنج هایدقیق و مطمئن باشند.

خرید آسفالت

حداقل سه سیلوی گرم باید برای کارخانه آسفالت در نظر گرفته شود. کارخانه آسفالت باید مجهز به دستگاه اندازه گیر قیر با دقتی معادل یکدرصد وزنی قیربوده و بتواند قیر مورد نیاز را بر روی مصالح پخش نماید . روی لوله تخلیه قیر باید دماسنجی که تا 200 درجه سلسیوس را نشان میدهد، نصب شود. کارخانه آسفالت باید مجهز به وسایل و ادوات کنترل زمان اختلاط با قیر و یا بدونقیر باشد. آسفالت کاری تهران مدت زمان اختلاط مصالح سنگی با قیر، باشروع قیرپاشی در واحد مخلوط کنها آغاز میشود. مدت زمان اختلاط مصالح سنگی و قیر به روش ضوابط دراستاندارد آشتو T195 خواهد بود. زمان اختلاط نباید از 30 ثانیه کمتر و از 70 ثانیه بیشتر باشد.

فروش آسفالت

کارخانه آسفالت باید دارای دستگاه غبارگیری باشد . دستگاه باید چنان عمل نمایدکه گردوغبار را جذب و تمام یا قسمتی از آن را دوباره با وسایل مکانیکی و به طورمنظم وارد سیلوی فیلر نماید. عمل مینماید، هر دو نوع کارخانه باید 2 یا مداوم 1 کارخانههای آسفالت به صورت مرحلهایمجهز به ادوات و وسایلی که بدان اشاره شده باشند.

بیشتر بخوانیم : ایزوگام

تهیه بتن آسفالتی آسفالت کاری تهران برای تهیه بتن آسفالتی منطبق با فرمول کارگاهی و مشخصات مندرج در این فصل، پیمانکارموظف است تمامی ادوات و ماشین آلات لازم را، تهیه و قبل از ساخت آسفالت نسبت بهکارکرد قسمت های مختلف اطمینان کامل حاصل نماید. به علاوه در طول اجرای عملیات ساخت آسفالت،.

فروش آسفالت تهران

باید همواره مسولیت آزموده و مورد تأیید دستگاه نظارت در کارگاه حضورداشته باشد. برای شروع عملیات تولید ممتد آسفالت، یک مرحله آزمایشی تهیه آسفالت زیرنظر دستگاه نظارت ضروری است، تا پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمت های مختلف، نسبت به ساخت ممتد اقدام ش ود. اجرای تمامی مراحل زیر برای تهیه آسفالتآزمایشی الزامی است: برای کنترل دانهبندی و کیفیت مصالح، هریک از مصالح درشتدانه و ریزدانه بایدجداگانه به سیلوهای مربوط (سیلوهای سرد) هدایت شود، این مصالح باید به صورتخودکار وارد دستگاه خشککننده گردند.

خرید آسفالت تهران

قبل از تغذیه مصالح به سیلوهای مربوط،مخلوط کردن مصالح مجاز نیست. حد باز شدن دریچهها برای مصالح درشت دانه نباید از 2/5 3 الی برابر درشت ترین دانه، کمتر و برای مصالح ریزدانه کمتر از 25 میلیمتر باشد. بر اساس طرح اختلاط آسفالت و میزان تولید کارخانه در هر مرحله پخت، وزن مصالح مصرفی هریک از سیلوهای گرم، فیلر و قیر مشخص و از روی ترازوهای مربوط ثبت میشود. آسفالت کاری تهران رطوبت مصالح سنگی که به واحد خشک کن فرستاده میشود، باید محدود و حداکثر تا 6 %باشد. چنانچه میزان رطوبت بیش از این حد باشد، باید زمان توقف مصالح در واحد خشککن افزایش یابد، یا آن که در نحوه استقرار این واحد تغییراتی داده شود .

آسفالت کاری کرج

حداکثر رطوبت مجاز مصالح سیلوی گرم چنانچه میزان جذب آب مخلوط سنگین کمتر از 2/5 (% )باشد، آسفالت کاری تهران 15 0 /و برای مصالح با میزان جذب آب بیش از 2/5 (% )برابر 25 0 /میباشد. میزان جذب آب برای مصالح درشتدانه و ریزدانه به ترتیب با روشهای T84 و T85 آشتو اندازهگیری میشود. درجه حرارت مخلوط آسفالتی بستگی به درجه حرارت مصالح سنگی و قیر، دانهبندیاین مصالح و نوع قیر خواهد داشت. حداکثر درجه حرارتمخلوط مصالح سنگی وقیری که به اکستردور وارد میشود، به ترتیب 170 و 150 درجه سلسیوس است. بسته به نوع قیر مصرفی و دانهبندی مصالح به کار گرفته شده، درجه حرارت مخلوطآسفالتی باید با اعداد مندرج درمطابقت نماید. مدت زمان اختلاط یا فاصله زمانی بین تخلیه کامل مصالح سنگی به مخلوطکن وخروج مخلوط آسفالتی کاملاً اندود شده، بستگی کامل به نوع کارخانه مخلوط کن های آسفالتی خواهد داشت. راهنمائیست برای تعیینمدت اختلاط. کنترل اندازهگیری درصد مش بندی درشت با توجه به مدت زماناختلاط بهینه به روش آشتو صورت میگیرد.

حمل آسفالت

حمل آسفالت باید متناسب با ظرفیت تولید کارخانه آسفالت، اندازه فینیشر ونیازهای پروژه باشد، از این رو باید تعداد کامیون های حمل با توجه به فواصل حمل مشخص گردد تا وقفهای در هیچ یک از واحدهای تولید و پخش حاصل نشود . جدار داخلی کامیونهایحمل، باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه مواد اضافی و گل و لای باشد . در صورت لزوم وطبق دستور دستگاه نظارت، باید همه روزه سطوحی از کامیونها که در تماس با آسفالت است، با آب و صابون، آبآهک یا مواد مشابه پاک کننده کاملاً شستشو شود . چنانچه درجه حرارتمحیط کمتر از 10 درجه سلسیوس بوده یا فواصل حمل به نحوی باشد که 10 درجهسانتیگراد افت حرارت به هنگام حمل محتمل باشد، باید سطح آسفالت داخل کامیونها را بابرزنت پوشانید، به هر صورت کل زمان حمل، نباید از 2 ساعت بیشتر باشد.

آسفالت کاری رودهن

روش اجرا آماده کردن سطح خیابان قبل از حمل و پخش آسفالت، مسیر عملیات باید با توجه به میزان تولید و برنامه زمانبندی کار از هر جهت آماده و مهیا شود. اگر آسفالت روی قشرهای شنی، زیراساس و اساس شکسته اجرا شود، باید قبلاً هرگونه پستی و بلندی و ناهمواریها به نحو مطلوب مرمت شده، اندود نفوذی قیری (پریمکت) به شرح مندرج در این بخش و بر اساس پلان های اجرایی انجام شده باشد. چنانچه عملیات آسفالتی روی پوششهای آسفالتی یا بتنی اجرا میشود، باید ابتدا بر اساس پیشبینیهای مندرج در مشخصاتفنی خصوصی نسبت به تعمیر، اصلاح و مرمت آسفالتهای موجدار یا فتیلهدار و یاسطوح بتنی معیوب اقدام شود.

آسفالت کاری جاجرود

در این حالت باید بستر کار از هرگونه مواد خارجی،گردوغبار و گل و لای پاک شود، این کار با جاروهای مکانیکی یا هوای فشرده صورت میگیرد و سپس به شرح لیست این بخش قیرپاشی یا اندود سطحی انجام میشود. آسفالت کاری تهران برای دستیابی به عرض آسفالت طبق مشخصات، باید محور خیابان و کناره طرفین آسفالت به دقت، خط کشی و علامتگذاری شود، فاصله علامتها درخطوط مستقیم، 40 5 متر و در قوسها تا 10 متر میباشد.

نحوه آسفالت کاری

پخش یک لایه قیر محلول با ویسکوزیته کم در سطح بستر شنی خیابان نظیر زیراساس و اساس را اندود نفوذی یا پریمکت گویند . این اندود برای آماده نمودن سطوح زیرسازی به منظور پخش آسفالت روی آن صورت خواهد گرفت . قیر پخش شده در داخل خلل و فرج مصالح سنگی، نفوذ کرده و علاوه بر یکپارچه کردن و تحکیم مصالح، سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به مصالح . زیرین خواهد شد میزان قیر و نحوه اجرای اندود نفوذی آسفالت کاری تهران نفوذ قیر در سطح راه شنی بستگی به ویسکوزیته قیر مصرفی و درجه حرارت محیط دارد. از این رو انتخاب مناسبترین نوع قیر بستگی به ویسکوزیته قیر مصرفی، نوع مش بندی بستر سنگی و فرایند عمل آمدن قیر خواهد داشت.

قیمت آسفالت گرم

چنانچه پریمکت در هوای سرد انجام شود، بهتر است از قیر 70-RC و در صورت عدمدسترسی به این نوع قیر از قیر 250-R و30-MC استفاده شود. در هوای معتدل میتوان علاوه بر قیرهای نامبرده از قیر 70-MC یا 250-MC استفاده نمود. درشرایطی که هوای محیط گرم باشد بالای 35  درجه سلسیوس ،علاوه بر تمامی قیرهای فوق میتوان از قیرهای 70-SC و 250-SC نیز استفاده نمود. اندود نفوذی باید پس از آماده شدن سطح کار باید مصالح آسفالتی به شرح مندرجات این بخش، پخشو آماده کوبیدن گردد. پخش آسفالت از نظر درجه حرارت محیط، درجه حرارت مخلوط آسفالتی و آمادگی سطح کار، باید به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد و پیمانکار قبل از تأیید دستگاه نظارت مجاز به پخش آسفالت نخواهد بود.

قیمت آسفالت سرد

در مواقع بارانی، روی سطوح آلوده، سطوح یخ زده و دمای محیط کمتر از 7 درجهسلسیوس، پخش آسفالت به هیچوجه مجاز نمیباشد. اصولاً برنامه زمانبندی اجرایعملیات، باید چنان باشد که پخش آسفالت در فصول مناسب سال صورت گیرد . اساساًدرجه حرارت سطح کار، mنباید از 25 درجه سلسیوس کمتر باشد. پخش آسفالت با وسایل زیر صورت میگیرد: فینیشر آسفالت  پخش آسفالت باید با دستگاه فینیشر انجام شود. فینیشر باید بتواند مخلوط آسفالتی رابه صورت یکنواخت در عرض، ضخامت و شیب موردنظر پخش نماید . محفظه وپرههای دستگاه پخشکننده،باید به نحوی باشد که آسفالت را به طور یکنواخت در جلوی صفحه های اطوی فینیشر پخش نماید. اطوی فینیشر باید مجهز به وسایل تسطیح باشد که در درجه حرارتهای معین قادرباشد سطحی همگن و یکنواخت ایجادنموده و از شیاردار شدن و فتیله شدن آسفالت جلوگیری به عمل آید . این اطو باید به گرمکن مجهز باشد که در صورت لزوم از آن استفاده شود .

مراحل آسفالت کاری

در موارد خاص و جهت  تنظیم دقیق سطح آسفالت، پیمانکار باید از فینیشرهای تمام اتوماتیک استفاده نماید. دستگاه فینیشر باید مجهز به کوبندههای ارتعاشی باشد و بتواند آسفالت را در لایههایی قیر با ویسکوزیته کمتردرجه نفوذ بیشتر، برای بار ترافیک سبک و آب و هوای سرد توصیه میشود.
خروج از نسخه موبایل