Author Archives: admin

آسفالت کاری تهران

آسفالت کاری تهران

اجرا و تعمیرات آسفالت کاری تهران

تلفن : 09125705349 – 22533080 بدون تعطیلی

فروش و توزیع آسفالت گرم و تراشه آسفالت تحویل در محل

شیب بندی , زیرسازی و کفسازی آسفالت کاری

اجرا و محوطه سازی معابر عمومی و اختصاصی

خدمات آسفالت کاری تهران

خدمات آسفالت کاری تهران

آسفالت به آن گونه از ترکیبهای قیر و مصالح سنگی انتخابی گفته میشود

که برای کفسازی سطوح خیابانها و پیاده روها و معابر به منظور پوشش و

محافظت رویکاری در مقابل عوامل جوی و جلوگیری از فرسایش سطح

آنها مورد استفاده واقع میشوند. بسته به نوع و مشبندی مصالح مصرفی،

نوع قیر، طریقه  حمل، ریختن، عمل آوردن و نهایتاً درجه مرغوبیت،

آسفالت دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:

1- آسفالت سرد

آسفالت سرد  مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیری موسوم است

که تلفیق  مصالح آن در حرارت محیط انجام میشود .

در بعضی موارد و بسته به تأیید سازمانهای ذیربط ، قبل از عمل اختلاط

قیر مورد مصرف، گرم شده، ولی مصالح سنگی گرما داده نمیشود .

تولید آسفالت سرد به دو صورت با مش بندی پیوسته یا دانه بندی باز انجام میگردد.

این نوع آسفالت برای راههای با ترافیک سنگین قابل اجرا نیست  و

برای خیابانهای کم تردد وپیاده روها استفاده میشود.

آسفالت کاری در تهران

بسته به روش اختلاط مصالح قیر دو نوع آسفالت سرد ساخته میشود:

2 ـ آسفالت سرد آماده

در این نوع اسفالت مصالح سنگی و قیر در حرارت محیط و در کارخانه آسفالت ترکیب میگردد.

3 ـ آسفالت سرد رد میکس آسفالت کاری تهران

در این رویه مصالح سنگی در کنار خیابان، ریسه و قیر مناسب روی آن

پاشیده میشود و عملاختلاط در سطح خیابان صورت میگیرد.

تهیه مصالح و دانهبندی آن، نحوه اختلاط، پخش و اجرای هریک از دو روش فوق،

باید بر اساسمندرجات مشخصات فنی خصوصی و مطالب ذیل این بخش باشد.

آسفالت سرد پیشساخته

این نوع آسفالت از اختلاط مصالح سنگی با قیرهای مخلوط یا

امولسیون قیری در کارخانهتولید میشود.

آسفالت کاری غرب تهران

مصالح سنگی مصرفی باید از نوع مصالح سنگی مرغوب بوده

و از شن و ماسه شکستهیا سنگ کوهی تهیه شود.

این مصالح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و موادزائد آلی و

گیاهی بوده و از نو ع مصالح سخت و مقاوم باشد و کیفیت آن بر اساس

مندرجات این بخش به تأیید دستگاه نظارت برسد.

سنگهای  مورد مصرف باید دارای ویژگیهای زیر نیز باشد:

دامنه خمیری مصالح مانده روی الک نمره 40 ،نباید از 6 (% )بیشتر باشد

و حداقل65 (%مصالح سنگی مانده روی الک نمره 4 ،

باید در یک جبهه (به غیر از شکستگیطبیعی) شکسته باشد.

آسفالت کاری شمال تهران

ارزش ماسهای مصالح مصرفی بر اساس روش آشتو T176

نباید کمتر از 30 (%باشدو افت وزنی مصالح با آزمایش آشتو

76-T104 با سولفات سدیم پس از 5 بار، نباید از 9 . (% )تجاوز نماید

ضریب سایش به روش آزمایش لوسآنجلس در 500 دور آزمایش،

نباید از (40 (%براساس آزمایش آشتو T96 . بیشتر باشد

قیر مورد مصرف بسته به برنامه اجرایی کار، شرایط جوی و امکانات

تهیه قیر درمنطقه، باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود .

قبل از ساخت آسفالت پیمانکار باید مصالح موردنظر را بر اساس

دانهبندیهای خواستهرا زیر نظر آزمایشگاه 2 شده در مشخصات فنی

خصوصی تهیه نموده و طرح اختلاطمورد قبول دستگاه نظارت آماده سازد.

طرح اختلاط تهیه شده برای اجرا به پیمانکارابلاغ خواهد شد.

در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاه و عدم تعیین طرح اختلاط،

میتوان از روشهای تجربی زیر استفاده نمود:

آسفالت سرد با قیر مخلوط MC یا SC .در صورت استفاده از این قیرها

میزان درصد قیر با توجه به دانهبندی مصالح از رابطه زیر به دست میآید.

آسفالت کاری شرق تهران

که در فرمول بالا آسفالت کاری تهران

-درصد قیر مخلوط آسفالتی نسبت به وزن سنگها وشنها

-نسبت مصالح مانده روی الک نمره 50 ) 0/3 ( میلیمتر

-درصد مصالح رد شده از الک نمره 50 و مانده روی الک نمره 100) 15 0  /میلیمتر

-درصد مصالح رد شده از الک نمره 100 و مانده روی الک نمره 200)

075 0/ میلیمتر-درصد مصالح رد شده از الک نمره 200 ،است.

آسفالت سرد با امولسیون قیر آسفالت کاری تهران

تراکم لایهها پس از پخش آسفالت صورت میگیرد . عمل تراکم به ترتیب

با غلتکچرخ آهنی دوچرخ، غلتک چرخ آهنی سهچرخ و در پایان

با غلتک چرخ لاستیکی یاغلتک ویبره انجام میشود.

لایه ها باید به صورت یکنواخت و بدون ناهمواری باشند،

میزان رواداری ناهمواریها در طول شمشه 3 متری، نباید در امتداد

محور مسیر از 5میلیمتر و در امتداد عمود بر محور از 8 میلیمتر تجاوز نماید.

پخش آسفالت سرد پیشساخته در درجه حرارت محیط کمتر از 10 درجه سانتیگراد

مجاز نیست. نظر به اینکه درجه حرارت مصالح برابر درجه حرارت

محیط است، باید ایننوع آسفالت در هوای گرم یا معتدل انجام شود

و از اجرای آن در هوایزییر صفر  خودداری کنید.

آسفالت کار تهران

آسفالت ردمیکس

این نوع آسفالت سرد از طریق اختلاط مصالح و قیر مخلوط با امولسیون

قیر به کمک وسایلمخلوطکننده نظیر گریدر،

لودر یا وسیله مناسب دیگر ساخته میشود.

از جمله مزایای این نوعآسفالت استفاده از مصالح مشخصی است

که در کنار راه، ریسه و یا در نزدیکی آن انبارمیشود.

آسفالت سرد ردمیکس به عنوان قشر رویه پیادهروها و خیابانهای

با ترافیک کم و بهپعنوان قشر اساس یا زیراساس آسفالت

مورد استفاده قرار میگیرد . مشخصات مصالح، نحوه تهیه، پخش و اجرا،

باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی باشد .

آسفالت گرم (بتن آسفالتی) آسفالت کاری تهران

آسفالت گرم یا بتن آسفالتی ترکیبی از مصالح سنگی مرغوب دانه بندی شده

و قیر خالص است کهبر حسب نوع قیر مصرفی و مشبندی سنگ

در درجه حرارت 80 الی 170 درجه سانتیگراد در کارخانه، تهیه و

در همین درجه حرارت در سطح خیابان، پخش و کوبیده میشود .

قیمت آسفالت کاری

در بتنهایآسفالتی گرم مرغوب، حجم فضای خالی با توجه به دانه بندی

مصالح سنگی بین 3 (% )تا 8 (% )است.

کاربرد بتنهای آسفالتی گرم به قرار زیر است:

1ـ قشر اساس آسفالتی

2ـ قشر آستر آسفالتی

3ـ قشر رویه آسفالتی

برای تأمین مشخصات فنی قشر اساس آسفالتی از بتن آسفالتی یا انواع

آسفالتهای گرم و برای قشرآستر و رویه، تنها از بتن آسفالتی استفاده میشود .

جزئیات امر باید در مشخصات فنی خصوصیذکر گردد.

در صورت عدم وجود این مشخصات، رعایت مندرجات این بخش الزامی است.

مصالح سنگی آسفالت کاری تهران

مخلوط سنگی شامل مصالح ریزدانه و درشتدانه، باید با رعایت دقیق

مندرجات این بخشتهیه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه  یا معادن

سنگی تعیین شده در مشخصات فنیخصوصی یا منابعی که

بعداً توسط پیمانکار پیشنهاد گردد، باید با ویژگیهای مندرج در

مشخصات فنی خصوصی و در غیاب آن، مندرجات این بخش مطابقت کامل داشته باشد .

انجام آسفالت کاری

ازمعادن باید با روش آشتو T2 نمونهبرداری به عمل آید.

استفاده از این منابع هنگامی مجازاست که موافقت قبلی

دستگاه نظارت کسب شده باشد. حتیالامکان باید از مصالح یک معدن استفاده شود،

مگر اینکه به تأیید دستگاه نظارت برای رسیدن به دانهبندی موردنظر،

استفاده از معادن دیگر اجتنابناپذیر باشد. مصالح سنگی ریزدانه

و درشتدانه باید در کارخانهبه صورت جداگانه، تهیه و انبار شوند.

محل نگهداری بایستی کمی بالاتر از اطراف آن باشد تازهکشی در

بستر زیرین انبار به راحتی انجام شود . آسفالت کاری تهران

کاربرد لودر برای انبار کردن و جابهجاییمصالح مناسب نیست.

مصالح فیلر بایستی در انبارهای مسقف نگهداری شود تا به هنگام

مصرف کاملاً خشک باشد. دانهبندی مصالح سنگی برای مخلوطهای آسفالتی،

بسته به منطقه مصرف و ضخامت لایه متفاوت است.

هزینه آسفالت کاری

این مشبندی بسته به مشخصات، باید با یکی از مشبندیهای استاندارد.

انطباق کند رعایت محدودیتهای زیر در مورد استفاده از جدول فوق الزامی است:

ـ دانهبندی لایه اول دارای بافت درشت و نیمهپیوسته بوده و

در شمار بتنهای آسفالتی قرار نمیگیرد. آسفالت کاری تهران

ـ دانهبندیهای طبقه 2 تا 5 پیوسته و منظم بوده و

برای تهیه بتن آسفالتی مصرف میشود.

ـ دانهبندیهای طبقه 6و 7 کاملاً باز و گسسته است و

مصرف آن محدود به قشر رویهبوده و برای ترافیک سبک مناسب است.

ـ دانهبندی طبقه VIII برای اساس و رویه آسفالتی با ترافیک سبک و متوسط است.

ـ دانهبندی طبقه IX به عنوان قشر رویه برای ترافیک سبک است

و فاقد خصوصیات فنیبتن آسفالتی است.

خدمات آسفالت کاری

مش بندی اصولی آسفالتی و کنترل کیفیت

اساس آسفالتی را میتوان به صورت بتن آسفالتی یا آسفالت گرم تهیه نمود.

در صورتانتخاب نوع بتن آسفالتی، کنترل کیفیت و مشخصات مصالح

باید با مندرجات این قسمت مطابقت نماید.

در صورت مصرف از آسفالت گرم، رعایت مشخصات مشروح زیر الزامی است.

A- مصالح سنگی بزرگ آسفالت کاری تهران

مصالح درشتدانه مانده سرند 6 میلیمتر ،باید از شکستن

و ریز کردن سنگ کوهی یا شن و ماسه رودخانهای توسط سنگ شکنهای چکشی

یا مخروطی بهدست آمده باشد و با مشخصات زیر مطابقت نماید:

Bـ دانهبندی مصالح باید با یکی از دانهبندیهای استاندارد مطابقت نماید.

Cـ درصد سایش مصالح درشتدانه به روش آمریکایی بر اساس آزمایش

T96 آشتو،نباید از 50 تجاوز نماید.

آسفالت کاری و محوطه سازی

ـ درصد افت وزنی مصالح به طریقه T104 با سولفات سدیم پس از پنج نوبت،

نباید از12 (%تجاوز نماید.

Dـ ضریب تورق دانه ها به روش BS65  ،نباید از40 تجاوز نماید.

Eـ در صورت مصرف مصالح شکسته، باید حداقل 50 %وزنی مصالح مانده

روی سرند نمره5 ،در یک جبهه یا بیشتر به غیر از شکستگی طبیعی

آنها شکسته شده باشد. آسفالت کاری تهران

F- شنهای ریزدانه

مصالح ریزدانه رد شده از الک نمره 4 75 4  /میلیمتر ، میتواند از ماسه

شکسته یا ماسهطبیعی یا مخلوطی از هر دو باشد.

این مصالح باید تمیز، بادوام، حتیالامکان تیزگوشهو عاری از مواد اضافی

رس، لای و مواد آلی و سست و سبک باشد . رعایت نکات زیر

در مورد این مواد و سنگها اجباری است.

سایت آسفالت کاری

مش بندی مصالح ریزدانه آسفالت کاری تهران

مش بندی مصالح ریزدانه باید با مشخصات استاندارد مطابقتنماید.

ماسه طبیعی و ماسه شکسته در حین تولید بی آنکه با یکدیگر مخلوط شوند

افت وزنی مصالح ضمن شستشو با سولفات سدیم

پس از 5 نوبت به روش آزمایشآشتو T104 ) ،نباید از 15 (%تجاوز نماید.

ـ دامنه شلی  I.P ماسه طبیعی یا ماسه شکسته طبق

روش آشتو T90 ،7باید از %تجاوز نماید.

مصالح فیلر ممکن است دستیابی به دانهبندی مخلوط مصالح با مشخصات

موردنظر، نیازمند استفاده از فیلر اضافی باشد. در این صورت میتوان

از پودر سنگ یا پرکننده طبیعی معدنی،سیمان، آهک شکفته به استثنای

فیلر حاصل از سنگهای سیلیسی که باویژگهای قیر

شرکت آسفالت کاری

قیر

قیرهای مصرفی در بتن آسفالتی و آسفالت گرم باید از نوع قیرهای

خالصی باشد که از تقطیرمستقیم مواد نفتی تهیه میشوند.

این قیرها باید فاقد آب و همگن بوده و در درجه حرارت175 درجه سیلیسیوس

به هیچوجه کف نکنند، قیرهای مورد مصرف در آسفالت به دوبخش قابل تقسیم هستند.

گروه قیرهای نفوذی است .

150-300 و 120-150 ،85-100 ،60-70 ،40-50 قیرهای شامل گروه این

گروه قیرهای ویسکوزیته میباشد.

AC-40 و AC-20 ،AC-10 ،AC-5 ،AC-2.5 قیرهای شاملتمامی

خصوصیات گروههای فوق الذکر از نظر خصوصیات فیزیکی،

شیمیایی و مکانیکی، بایدبا مشخصات آشتو M20 و M226 . مطابقت نماید.

انتخاب صحیح نوع قیر در ساخت آسفالت مرغوب از اهمیت خصوصی

برخوردار است . از عوامل اصلی در انتخاب نوع قیر، کیفیت و مشبندی

مصالح مصرفی، شرایط آب و هوایی محل اجرای پروژه و بالاخره

نوع بار ترافیک روی محور موردنظر است . به طور کلی قیر با روانروی

بیشتر درجه نفوذ کمتر، برای محورهای با ترافیک سنگین و آب

و هوای گرم و خشک وقیر با ویسکوزیته کمتر (میزان رسوخ بیشتر)،

برای بار ترافیک سبک و آب و هوای سرد توصیه میشود.

اسفالت کاری قیرگونی

با توجه به نکات فوقالذکر، نوع و مشخصات قیر مصرفی،

باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود. در چارت راهنمایی برای

انتخاب قیرهای نفوذی با توجه به شرایط آب و هوایی محل پروژه

و نوع ترافیک داده شده است.قیر 70-60 که تقریباً معادل قیر 10-AC است،

برای شرایط اقلیمی گرم و معتدل ایرانمناسب است.

در مواردی که دمای محیط از 60 درجه سلسیوس بیشتر باشد،

باید قیر باویسکوزیته بیشتر یعنی قیر 50-40 معادل 20-AC انتخاب شود.

مشخصات قیرهای مصرفی کلآً باید با استانداردهای M20 و M226 آشتو مطابقت نماید.

درجه حرارت قیری که به مخلوطکن کارخانه آسفالت وارد میشود،

باید چنان تنظیم گردد کهغلظت قیر در آن درجه حرارت با روش آشتو T72 ،

بین 75 تا 100 و با آزمایش آشتو T201بین 150 تا 300 سانتیاستوکس باشد.

قیرپاشی

چنانچه نمودار تغییرات ویسکوزیته قیر مصرفی برحسب درجه حرارت

در دسترس نباشد، درجه حرارت قیر وارد شده به مخلوطکن

در هیچحالت، نباید از 150 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

طرح اختلاطبه منظور دستیابی به آسفالتی با کیفیت و مرغوبیت موردنظر،

باید طرح اختلاط توسطآزمایشگاه معتبر و مورد تأیید کارفرما تهیه شود .

پیمانکار باید تمامی شرایط لازم براینمونه برداری،

ارسال آن به آزمایشگاه و تأمین شرایط برای انجام طرح اختلاط را فراهم نماید.

تمامی مصالح سنگی و قیر، باید با مطالعه و بررسی کامل و

رعایت تمامی دستورالعملهای مندرج در این نشریه و مشخصات فنی

خصوصی انتخاب شوند . رعایت نکات زیر برای تهیهطرح اختلاط و

ساخت آسفالتی مرغوب الزامی است.کیفیت مصالح، دانهبندی

جزءجزء مصالح و مخلوط آنها باید با دانهبندیهای خواسته شده

درمشخصات فنی خصوصی و مطالب این نشریه مطابقت نماید .

قیرپاشی تهران

مصالح باید دارای حداقل فضای خالی باشد تا با افزایش درجه حرارت

محیط و تراکم اضافی در اثر عبور و مرور وتردد، روزدگی قیر و در

نتیجه افت مقاومت پیدا نشود و در عین حال این فضا ی خالی درحدی باشد

که موجب نفوذ آب به جسم آسفالت نگردد. به علاوه باید:

ـ قیر کافی برای تأمین اتصال بین ذرات و بالا بردن دوام آسفالت وجود داشته باشد.

ـ مقاومت جسم آسفالت به نحوی باشد که بارهای ناشی

از ترافیک را بدون هیچگونه تغییرشکل تأمین نماید.

ـ از کارایی لازم برای پخش و کوبیدن سهل و یکنواخت برخوردار باشد.

روش تهیه طرح اختلاط باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود،

روشهای تهیه طرحاختلاط روش مارشال استاندارد D1559 ASTM

و یا روش Hveem آشتو T190میباشد.

در هر دو روش قطر حداکثر دانهها 25 میلیمتر است.

قیمت آسفالت کاری محوطه

-مشخصات کارخانه آسفالت

بتن آسفالتی و آسفالتهای گرم باید در کارخانه آسفالت تهیه شوند .

کارخانه باید چنان باشد کهبتواند آسفالت موردنظر را بر اساس فرمول

کارگاهی تأیید شده و به صورت یکنواخت تهیهنماید.

مشخصات کارخانه باید با مندرجات استاندارد آشتو M156 مطابقت نماید.

عوامل مؤثر در تعیین شرایط و مشخصات کارخانه به طور خلاصه به شرح زیر است:

کارخانه باید به نحوی طراحی شده و عمل نماید که بتواند آسفالتی

با وزن مخصوصثابت و یکنواخت تولید نماید.

مخازن قیر کارخانه باید مجهز به ادوات و لوازمی برای گرم کردن قیر

و پمپهای گردش قیر در تمام دوران کار باشد. حجم مخزن باید چنان باشد

که حداقل مصرف یک روز را به طور مداوم تأمین نماید.

کارخانه آسفالت باید حداقل مجهز به سه سیلوی سرد مکانیکی

دقیق برای تغذیه مصالح به واحد خشککن باشد. سیلوها باید مجهز

به ادوات کنترل و تخلیه مصالحسنگی باشند.

قیمت تراشه آسفالت

سیستم خشک کننده باید بتواند مصالح را خشک و گرم نموده،

بدون اینکه پوشش و اندود اضافی روی مصالح ایجاد نماید.

سرندها برای تفکیک مصالح باید حداقل سه واحد بوده و

قدرت آنها از ظرفیت واحدهای مخلوط کن و خشککننده بیشتر باشد.

ابعاد سرندها باید حتیالامکان باابعاد بزرگترین قطر مصالح سنگی

تفکیک شده در کارگاه مطابقت نماید.

سیلوهای گرم باید شامل محوطههای مختلف باشند.

این سیلوها باید دارای ادوات ووسایل مطمئن برای نشان دادن سطح

مصالح سنگی خصوصاً در قسمت تحتانی بوده و علاوه بر آن مجهز به

علائم اخباری خالی شدن مصالح و حرارت سنج هایدقیق و مطمئن باشند.

خرید آسفالت

حداقل سه سیلوی گرم باید برای کارخانه آسفالت در نظر گرفته شود.

کارخانه آسفالت باید مجهز به دستگاه اندازهگیر قیر با دقتی معادل

یکدرصد وزنی قیربوده و بتواند قیر مورد نیاز را بر روی مصالح پخش نماید .

روی لوله تخلیه قیر باید دماسنجی که تا 200

درجه سلسیوس را نشان میدهد، نصب شود.

کارخانه آسفالت باید مجهز به وسایل و ادوات کنترل زمان

اختلاط با قیر و یا بدونقیر باشد. آسفالت کاری تهران

مدت زمان اختلاط مصالح سنگی با قیر، باشروع قیرپاشی

در واحدمخلوط کنها آغاز میشود. مدت زمان اختلاط مصالح سنگی

و قیر به روش ضوابط دراستاندارد آشتو T195 خواهد بود.

زمان اختلاط نباید از 30 ثانیه کمتر و از 70 ثانیه بیشتر باشد.

فروش آسفالت

کارخانه آسفالت باید دارای دستگاه غبارگیری باشد .

دستگاه باید چنان عمل نمایدکه گردوغبار را جذب و تمام یا قسمتی

از آن را دوباره با وسایل مکانیکی و به طورمنظم وارد سیلوی فیلر نماید.

عمل مینماید، هر دو نوع کارخانه باید 2 یا مداوم 1 کارخانههای آسفالت

به صورت مرحلهایمجهز به ادوات و وسایلی که بدان اشاره شده باشند.

تهیه بتن آسفالتی آسفالت کاری تهران

برای تهیه بتن آسفالتی منطبق با فرمول کارگاهی و مشخصات مندرج

در این فصل، پیمانکارموظف است تمامی ادوات و ماشین آلات لازم را،

تهیه و قبل از ساخت آسفالت نسبت بهکارکرد قسمتهای مختلف اطمینان

کامل حاصل نماید. به علاوه در طول اجرای عملیات ساخت آسفالت،.

فروش آسفالت تهران

باید همواره مسولیت آزموده و مورد تأیید دستگاه نظارت

در کارگاه حضورداشته باشد. برای شروع عملیات تولید ممتد آسفالت،

یک مرحله آزمایشی تهیه آسفالت زیرنظر دستگاه نظارت ضروری است،

تا پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهایمختلف،

نسبت به ساخت ممتد اقدام ش ود. اجرای تمامی مراحل

زیر برای تهیه آسفالتآزمایشی الزامی است:

برای کنترل دانهبندی و کیفیت مصالح، هریک از مصالح درشتدانه

و ریزدانه بایدجداگانه به سیلوهای مربوط (سیلوهای سرد) هدایت شود،

این مصالح باید به صورتخودکار وارد دستگاه خشککننده گردند.

خرید آسفالت تهران

قبل از تغذیه مصالح به سیلوهای مربوط،مخلوط کردن مصالح مجاز نیست.

حد باز شدن دریچهها برای مصالح درشتدانهنباید از 2/5 3 الی برابر

درشتترین دانه، کمتر و برای مصالح ریزدانه کمتر از 25 میلیمتر باشد.

بر اساس طرح اختلاط آسفالت و میزان تولید کارخانه در هر مرحله پخت،

وزن مصالحمصرفی هریک از سیلوهای گرم، فیلر و قیر مشخص

و از روی ترازوهای مربوط ثبت میشود. آسفالت کاری تهران

رطوبت مصالح سنگی که به واحد خشککن فرستاده میشود،

باید محدود و حداکثر تا 6 %باشد. چنانچه میزان رطوبت بیش از این حد باشد،

باید زمان توقف مصالح در واحد خشککن افزایش یابد،

یا آن که در نحوه استقرار این واحد تغییراتی داده شود .

آسفالت کاری کرج

حداکثر رطوبت مجاز مصالح سیلوی گرم چنانچه میزان جذب آب

مخلوط سنگین کمتر از 2/5 (% )باشد، آسفالت کاری تهران

15 0 /و برای مصالح با میزان جذب آب بیش از 2/5 (% )برابر 25 0 /میباشد.

میزان جذب آب برای مصالح درشتدانه و ریزدانه به ترتیب با

روشهای T84 و T85 آشتو اندازهگیری میشود.

درجه حرارت مخلوط آسفالتی بستگی به درجه حرارت مصالح سنگی

و قیر، دانهبندیاین مصالح و نوع قیر خواهد داشت.

حداکثر درجه حرارتمخلوط مصالح سنگی وقیری که به اکستردور

وارد میشود، به ترتیب 170 و 150 درجه سلسیوس است.

بسته به نوع قیر مصرفی و دانهبندی مصالح به کار گرفته شده،

درجه حرارت مخلوطآسفالتی باید با اعداد مندرج درمطابقت نماید.

مدت زمان اختلاط یا فاصله زمانی بین تخلیه کامل مصالح سنگی

به مخلوطکن وخروج مخلوط آسفالتی کاملاً اندود شده، بستگی

کامل به نوع کارخانه مخلوطکنهایآسفالتی خواهد داشت.

راهنمائیست برای تعیینمدت اختلاط. کنترل اندازهگیری درصد مش بندی

درشت با توجه به مدت زماناختلاط بهینه به روش آشتو صورت میگیرد.

حمل آسفالت

حمل آسفالت باید متناسب با ظرفیت تولید کارخانه آسفالت،

اندازه فینیشر ونیازهای پروژه باشد،

از این رو باید تعداد کامیونهای حمل با توجه به فواصل حمل مشخص

گردد تا وقفهای در هیچ یک از واحدهای تولید و پخش حاصل نشود .

جدار داخلی کامیونهایحمل، باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه مواد اضافی

و گل و لای باشد . در صورت لزوم وطبق دستور دستگاه نظارت،

باید همه روزه سطوحی از کامیونها که در تماس با آسفالت است،

با آب و صابون، آبآهک یا مواد مشابه پاک کننده کاملاً شستشو شود .

چنانچه درجه حرارتمحیط کمتر از 10 درجه سلسیوس بوده یا فواصل

حمل به نحوی باشد که 10 درجهسانتیگراد افت حرارت به هنگام حمل

محتمل باشد، باید سطح آسفالت داخل کامیونها را بابرزنت پوشانید،

به هر صورت کل زمان حمل، نباید از 2 ساعت بیشتر باشد.

آسفالت کاری رودهن

روش اجرا آماده کردن سطح خیابان

قبل از حمل و پخش آسفالت، مسیر عملیات باید با توجه به میزان

تولید و برنامهزمانبندی کار از هر جهت آماده و مهیا شود.

اگر آسفالت روی قشرهای شنی، زیراساس و اساس شکسته اجرا شود،

باید قبلاً هرگونه پستی و بلندی و ناهمواریها به نحو مطلوب مرمت شده،

اندود نفوذی قیری (پریمکت) به شرح مندرج در این بخش و بر اساس

پلانهای اجرایی انجام شده باشد. چنانچه عملیات آسفالتی روی

پوششهای آسفالتی یا بتنی اجرا میشود، باید ابتدا بر اساس پیشبینیهای

مندرج در مشخصاتفنی خصوصی نسبت به تعمیر، اصلاح و مرمت

آسفالتهای موجدار یا فتیلهدار و یاسطوح بتنی معیوب اقدام شود.

آسفالت کاری جاجرود

در این حالت باید بستر کار از هرگونه مواد خارجی،گردوغبار و گل

و لای پاک شود، این کار با جاروهای مکانیکی یا هوای فشرده صورت

میگیرد و سپس به شرح لیست این بخش قیرپاشی یا اندود

سطحی انجام میشود. آسفالت کاری تهران

برای دستیابی به عرض آسفالت طبق مشخصات، باید محور خیابان و

کناره طرفین آسفالت به دقت، خطکشی و علامتگذاری شود،

فاصله علامتها درخطوط مستقیم، 40 5 متر و در قوسها تا 10 متر میباشد.

نحوه آسفالت کاری

پخش یک لایه قیر محلول با ویسکوزیته کم در سطح بستر شنی خیابان نظیر

زیراساس و اساس را اندود نفوذی یا پریمکت گویند . این اندود برای آماده نمودن

سطوح زیرسازی به منظور پخش آسفالت روی آن صورت خواهد گرفت . قیر پخش

شده در داخل خلل و فرج مصالح سنگی، نفوذ کرده و علاوه بر یکپارچه کردن و

تحکیم مصالح، سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به مصالح . زیرین خواهد شد

میزان قیر و نحوه اجرای اندود نفوذی آسفالت کاری تهران

نفوذ قیر در سطح راه شنی بستگی به ویسکوزیته قیر مصرفی و درجه حرارت محیط

دارد. از این رو انتخاب مناسبترین نوع قیر بستگی به ویسکوزیته قیر مصرفی، نوع

مش بندی بستر سنگی و فرایند عمل آمدن قیر خواهد داشت.

قیمت آسفالت گرم

چنانچه پریمکت در هوای سرد انجام شود، بهتر است از قیر 70-RC و

در صورت عدمدسترسی به این نوع قیر از قیر 250-R و30-MC استفاده شود.

در هوای معتدل میتوان علاوه بر قیرهای نامبرده از قیر 70-MC یا 250-MC استفاده نمود.

درشرایطی که هوای محیط گرم باشد بالای 35  درجه سلسیوس ،علاوه بر تمامی

قیرهای فوق میتوان از قیرهای 70-SC و 250-SC نیز استفاده نمود. اندود نفوذی باید

پس از آماده شدن سطح کار باید مصالح آسفالتی به شرح مندرجات این بخش،

پخشو آماده کوبیدن گردد. پخش آسفالت از نظر درجه حرارت محیط،

درجه حرارت مخلوطآسفالتی و آمادگی سطح کار،

باید به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد و پیمانکار قبل از

تأیید دستگاه نظارت مجاز به پخش آسفالت نخواهد بود.

قیمت آسفالت سرد

در مواقع بارانی، روی سطوح آلوده، سطوح یخ زده و دمای محیط

کمتر از 7 درجهسلسیوس، پخش آسفالت به هیچوجه مجاز نمیباشد.

اصولاً برنامه زمانبندی اجرایعملیات، باید چنان باشد که پخش آسفالت

در فصول مناسب سال صورت گیرد . اساساًدرجه حرارت سطح کار،

نباید از 25 درجه سلسیوس کمتر باشد. پخش آسفالت با وسایل زیر صورت میگیرد:

فینیشر آسفالت 

پخش آسفالت باید با دستگاه فینیشر انجام شود. فینیشر باید بتواند

مخلوط آسفالتی رابه صورت یکنواخت در عرض، ضخامت و

شیب موردنظر پخش نماید . محفظه وپرههای دستگاه پخشکننده،

باید به نحوی باشد که آسفالت را به طور یکنواخت در جلوی صفحه های

اطوی فینیشر پخش نماید. اطوی فینیشر باید مجهز به وسایلتسطیح باشد

که در درجه حرارتهای معین قادرباشد سطحی همگن و یکنواخت ایجادنموده و

از شیاردار شدن و فتیله شدن آسفالت جلوگیری به عمل آید . این اطو باید به

گرمکن مجهز باشد که در صورت لزوم از آن استفاده شود .

مراحل آسفالت کاری

در موارد خاص و جهت  تنظیم دقیق سطح آسفالت،

پیمانکار باید از فینیشرهای تمام اتوماتیک استفاده نماید.

دستگاه فینیشر باید مجهز به کوبندههای ارتعاشی باشد و

بتواند آسفالت را در لایههایی قیر با ویسکوزیته کمتردرجه نفوذ بیشتر،

برای بار ترافیک سبک و آب و هوای سرد توصیه میشود.

برچسپ :

دسته : آسفالت


عایق کاری قیر و گونی | بهترین عایق پشت بام و سرویسها

عایق کاری قیر و گونی

اجرا و تعمیرات  عایق کاری قیر و گونی , ایزوگام و آسفالت کاری

تلفن دفتر: 09125705349-22533080 سراسر تهران

فروش و نصب ایزوگام , عایق کاری قیر و گونی و آسفالت

عایق کاری پشت بام سرویس بهداشتی خرپشته

تراس بالکون پاسیو روف گاردن باغچه حوضچه دیوار بدنه

سقف بام پی شناژ فونداسیون ستون زیرسازی کفسازی .

شیب بندی محوطه سازی جدول کشی و کلیه خدمات عایق کاری

خدمات ساختمانی مرتبط با عایق کاری و ایزولاسیون در تهران و حومه.

معمولترین روش آببندی بامها و سایر قسمتهای ساختمان،

استفاده از قیر و گونی است که دراستاندارد ایران بنام تحت عایقکاری

ساختمان به وسیله قیر” جزئیات آن شرح داده شده است.

قیمت عایق کاری قیر و گونی

در عایقکاری با قیر و گونی رعایت هم رعایت موازین استاندارد

و هم رعایت اصولی که شاید در این مقررات نیامده باشد.

الزامی است عایق کاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.

اجرای عایق کاری قیر و گونی

عایق کاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست، زیرا در غیر این صورت

حبابهایی در زیر قشرعایقکاری تشکیل میشود که با گرم و سرد شدن

هوا و حرکات جزئی اجزای ساختمان و یا واردشدن ضربه به سطوح عایق،

ممکن است دچار پارگی و صدمه گردند.قیرهای جامد را تا هنگامی

که گرم و روانند، باید به مصرف رساند.عایقکاری در دمای کمتر

از 4 +درجه سنتیگراد، . نباید انجام شودقیرهای مورد مصرف را نباید

بیش از 177 درجه سانتیگراد گرما داد،زیرا مواد فرار آنها جدا شده

و ویژگیهای مطلوب قیر از دست میروند.راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده

و مصالح عایق پیشساخته ، باید با احتیاط و با استفاده کفشهای صاف

انجام شود، در صورتی که کفش ویژه در دسترس نباشد،

میتوان با  1 قطعه گونی زیر و روی کفشهای معمولی را پوشاند و از آنها استفاده کرد.

مصرف میخ برای محکم کردن لایههای عایقکاری، به هیچ وجه مجاز نمیباشد.

از افتادن اشیا نوک تیز بر روی سطوح عایقکاری شده، باید جداً جلوگیری نمود.

قیمت عایق کاری قیر و گونی

لایههای عایق باید از هر طرف حداقل ده سانتیمتر همدیگر را بپوشانند

و با قیر مناسب کاملاً ب ههم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه ها

باید دقت نمود که لایههای رویی در سمتی قرار گیرند کهمطابق

شیببندی انجام شده ب، آب از روی آنها ه سمت لایه زیری سرازیر گردد.

هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام میشود لایه های

متوالی عایق ، باید عمود برهم قرار گیرند. هر لایه از عایقکاری پس

از تکمیل و پیش از شروع لایه بعدی ، باید مورد بازدید و

تأیید دستگاه نظارت قرار گیرد. سطوح عایقکاری شده باید در

هنگام اجرای کارهای ساختمانی ازهر گونه آسیب و رویارویی

با عوامل مضر و مصالح خورنده مانند آهک محافظت گردند و چنانچه

صدمهای دیده باشند، با دستور و زیر نظر دستگاه نظارت به نحو مطلوب

تعمیر و مرمت گردند.سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل با

لایه محافظی پوشانده شوند.ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.

پس از ایجاد شیب جزئی بین 1 تا3 درصد با بتن سبک،

پوکه و نظایر اینها، باید زیرسازیعایقکاری بام با اندود ماسه

سیمان نرم به نسبت یک به سه یا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت یکتا دو

سانتیمتر انجام شود و سطح آن کاملاً صاف گردد. سطوح زیر عایقکاری باید کاملاً محکم، صاف و

،تمیز باشند زیرا جزئی از عایقکاری به شمار میروند.

عایق کاری قیر و گونی تهران

عایقکاری بامهای تخت، تراسها و بالکنها به ترتیب زیر است:

سطح زیرسازی سیمانی یا ماسه آسفالت باید کاملاً تمیز شود.

یک قشر قیر 70/60 به صورت مذاب و به میزان حدود 2 کیلوگرم در مترمربع به طور

یکنواخت بر روی سطوح افقی و قائم بام پخش گردد، به نحوی که این س طوح را کاملاً

بپوشاند. مصرف قیر مایع زودگیر RC2 در هوای سرد بهتر از قیر مذاب است.

یک گونی خشک تمیز بر روی سطح قیراندود پهن نموده و پس از رفع چروک خوردگیهای

احتمالی آن را بر روی سطح بام فشار دهند ، به قسمی که در همه جا کاملاً به لایه قیر

بچسبد. عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی

لایهای از مخلوط هموژن قیر 60-70 و قیر دمیده برای اقلیمهای معتدل و سرد قیر 30-80

و برای نواحی گرمسیر و نقاط گرم ساختمان قیر 15/90 به حالت مذاب و به اندازه 1/5

کیلوگرم در هر مترمربع به صورت یکنواخت بر روی گونی پخش گردد.

یک لا گونی دیگر با شرایطی که در قسمت قبل گفته شد،

عمود بر لایه زیرین بر روی سطح قیراندود گسترده شود.

هزینه عایق کاری پشت بام

چنانچه عایقکاری مطابق نقشهها و مشخصات بیش از 2 لا گونی و 3 لایه قیر باشد ،

لایه های بعدی قیر و گونی بر طبق بندهای پیشین و . اجرا گردن

قشری از مخلوط قیر مذاب 70/60 و قیر مازوتی به نسبت 1 2 به 1/5 به

میزان کیلوگرم درمترمربع بر روی آخرین لایه گونی پهن شود.

لایه های عایق عمودی بدنه دست انداز مجاور بام، دور محل عبور

کانالهای کولر وهواکشها و دودکشها و لولههای تأسیسات و

مانند اینها را باید حداقل 30 سانتیمتر بالاتر ازسطح بام اجرا نموده

و به پهنای حداقل 10 سانتیمتر به طور افقی روی دیوار برگرداند و لایه

محافظ عایق روی آنها را اجرا کرد. برای ممانعت از تماس لایه های

عایق قائم با سطوحگرم و دودکشها، باید قبل از عایق کاری دور هواکش

را با یک لایه عایق حرارتی یا مصالح مجوف پوشانده و سپس اقدام به

ایزولاسیون نمود.در لبه های بالکونها و تراسها در نقاطی که به جای

دیوار جان پناه، نرده پیشبینی شده است،باید ماهیچهای از ملات سیمان

به ضخامت حداقل 5 سانتیمتر ایجاد گردد و عایقکاریروی آن اجرا شود.

قیر و گونی ساختمان

عایق کاری محل لگنچه، ناودان باید با حوصله کافی انجام گیرد

و در این محل لایه اول عایق باید تا داخل لوله آبرو ناودان اجرا شود،

سپس کفخوابی به ابعاد حداقل 50 در50 سانتیمتراز ورق مسی

یا فولاد گالوانیزه بر روی این لایه عایق قرار داده شود ،

لایه های بعدی عایقروی این کفخواب، اجرا و تا داخل لوله کفخواب

ادامه یابد و بالاخره صافی آبرو بر رویآنها قرار داده شود.

چنانچه محل ناودان در گوشه بام قرار گیرد ، کفخواب باید به شکل

هندسی مناسب بوده و در محل برخورد با دستانداز یا دیوار دارای لبههای قائم باشد.

عایق کاری با گونی قیراندود

ایزولاسیون با گونی قیراندود مانند عایقکاری با قیر و گونی است و

باید به ترتیب زیر اجرا شود: سطح زیرسازی باید کاملاً تمیز شود.

قیر و گونی بام

یک مقدار قیر از نوعی که در عایقکاری با قیر و گونی ذکر شد ،

ولی به میزان حداقل یک کیلوگرم در مترمربع بروی سطوح افقی و عمودی بام پخش گردد.

یک لا گونی قیراندود بدون پارگی ,صاف و تمیز بر روی سطح قیراندود شده ،

پهن نموده و آن رابر روی سطح بام فشار دهند تا در

همه جا کاملاً به لایه قیر زیر آن بچسبد .

همپوشانی طولی و عرضی ورقه ای گونی قیراندود

کمینه 10 سانتیمتر میباشد و محل اتصال آنها باید

توسط قیر مذاب کاملاً باشه هم چسبانده شود.

لایههای بعدی قیر و گونی قیراندود به ترتیبی که در  ذکر شد، باید اجرا شود، میزان قیر

مصرفی در هر لایه حداقل 0/5 کیلوگرم در مترمربع خواهد بود.

قیمت قیر و گونی

در اماکنی مانند محل برخورد دستاندازها با سطح افقی بام که

ورقهای ایزولاسیون باید خم شوند، شعاع ماهیچه  نباید از 3 سانتیمتر کمتر باشد،

در غیر این صورت باید با ایجاد پخی بازاویه 135 درجه، عایق کاری را اجرا کرد.

عایق کاری با مشما و ورقه قیراندود یا قطران اندود نحوه اجرای

این نوع عایقها همانند روشی است که در بخش  قبلی عنوان شد.

به راهکارهایی که در ادامه خواهد آمد توجه نمایید .

اگرچه کارخانه سازنده این محصولات عملکرد مصرف ویژه ای

در مورد نحوه اجرا داشته باشد، باید آنها را رعایت و در مقابل،

گارانتی کافی از فروشندگان و اجرا کنندگان این عایقها بگیرید.

چون احتمال دارد عدم سازگاری بین مواد تشکیل دهنده این عایقها با قیرها

یا چسبهای مصرفی وجود داشته باشد.

به ویژه زمانیکه که لایه های عایق قطراناندود باشند،

در این مورد بایددقت کافی مبذول گردد.

فروش قیر و گونی

قبل از مصرف هر نوع مشمع یا مقوای آغشته به چسباننده های سیاه،

نمونه آن باید بهتصویب دستگاه نظارت برسد.

عایقکاری با مصالح پیش ساخته

فروش قیر و گونی طریق ایزولاسیون مصالح پیش ساخته مطابق دستورالعملهای سازنده

این مواد خواهد بود که باید قبلاً  ارزشیابی و تایید شوند.

چنانچه نوع فرآورده ناشناخته بوده و سابقه کاریاز آن وجود نداشته باشد،

پیمانکار میبایست به سپردن تضمین کافی برای حسن انجام کار خود

درمدتی که طرفین توافق میکنند، خواهد بود.

عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی

هرگاه شیب از 15 درصد تجاوز کند، در این صورت بام شیبدار تلقی شده

و عایقکاری آن تابع شرایطی به شرح زیر خواهد بود.

قیر گونی ایزوگام

عایقکاری بامهای شیروانی پوشش شده به طور کلی چنانچه بام

شیبداری عین مندرجات فصل چهاردهم،  سقفهای سقفهای شیبدار

دارای پوشش باشد، به لحاظ رطوبتی عایق شده تلقی میگردد.

عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی

و نیازی به عایق اضافی ندارد ، لکنتوجه به نکات زیر ضروری است:

در مناطقی که شیب بام کم بوده و بورانخیز است و امکان ورود آب

به زیر سقف وجود دارد،محل درز قطعات پوشش باید با خمیر مناسبی

که به تأیید دستگاه نظارت میرسد، کاملاًآببندی شود.

قیرگونی سقف

دیوار هواکش، دست انداز،یا ماستیک و یا اعمال قیرگونی سقف محل عبور هواکشها

ومحل برخورد قطعات شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه،

دودروها و نظایر آن، باید با قطعات فلزی،عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی

تمهیدات دیگر کاملاً درزبندی و آببندی شوند.

قطعات فلزی ممکن است از انواع فولادرویاندود (گالوانیزه) یا مسی

انتخاب شوند، ماستیکها و مصالح دیگر باید به تصویب دستگاه نظارت برسند.

محل تخلیه آب به آبروها و ناودانها به همین ترتیب باید درزبندی و آببندی شود.

کنارههای بام نیز باید با ورقههای فلزی پوشانده شده و در انتهای بیرونی به صورت آبچکان،

خمکاری و یا فتیله شوند تا از ریختن آب بر روی نمای ساختمان جلوگیری شود.

قیمت هر متر قیر و گونی

عایقکاری بامهای شیبدار صاف، قوسی و گنبدها

عایقکاری بامهای شیبدار با شیب بیش از 15 درصد مانند خرپشته ها

بامهای قوسی شکل و گنبدها،نیاز به دقت و مهارت کافی داشته و

معمولاً به خاطر در دست نبودن مصالح مناسب و اجرا کنندگان ماهر،

این نوع بامها را به دشواری میتوان با قیر و گونی به نحو شایسته ای

عایقکاری کرد . در این موارد بهتر است از عایقهایی که در برابر گرما و تابش آفتاب،

نرم و روان نمیشوند و در سرمایزمستان ترک نمیخورند، بهره برد.

زیرسازی عایقکاری باید همان طور که در قسمتهای قبل

عایق کاری قیر و گونی پشت بام حمام توالت

توضیح داده شده است، انجام گیرد و پس از ایجاد سطحی صاف

و تمیز اقدام به عایقکاری گردد.

قیر گونی کاری

اجرای عایق سطوح شیبدار باید موافق

اسلوب فنی و مطابق دستورالعملهای تولیدکنندگان این نوععایقها باشد

و قبلاً به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد ، بدیهی است اخذ تضمین

کافی ازپیمانکار در مورد عایقهای ناشناخته و امتحان نشده، . ضروری است

عایقکاری رطوبتی کف و شالوده و کف قسمتی از ساختمان

که در تماس با زمین نمناک قرار میگیرند ، نیاز به عایقکاریرطوبتی دارند.

عایقکاری شالودهها مستلزم اعمال دقت کافی و مصرف مصالح مرغوب است ،

عایق کاری قیر و گونی ایرانیت شیروانی

زیرا از یکسو رعایت جزئیات نسبتاً ظریف ساختمانی و یکپارچگی

عایقکارهای افقی و قائم را میطلبد و از سوییدیگر دوام عایق باید معادل

عمر مفید پیشبینی شده برای ساختمان باشد ، زیرا چنانچه عایقکاری پی

دچار صدمهای شود، مرمت آن کاری دشوار و پر هزینه است.

قیرگونی یک لایه

عایقکاری رطوبتی کفها کف زیرزمین و طبقه همکف ساختمان

که در مجاورت خاک نمناک است به خاطر رعایت مسائلبهداشتی،

حفظ دیوارهای در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت کفپوشهای

حساس به رطوبت (مانند کفپوشهای چوبی و لاستیکی)،

باید در برابر نفوذ رطوبت عایقکاری شود . این عایقکاری باید با عایقکاری

شالوده یکپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومی بین آنها وجود داشته باشد،

عایق کاری قیر و گونی سرویس بهداشتی سقق کاذب

با عایقکاری قائم ، این پیوستگی تأمین گردد.

قیرگونی دولایه

زیر فرش کف طبقات زیرین ساختمان که در تماس مستقیم با زمین هستند،

باید با ارتفاع حدود 28 تا 33 سانتیمتر خرده سنگ یا قلوه سنگ

درشت چیده و روی آن یک لایه مخلوط شن و ماسهبریزند تا فواصل خالی

بین سنگهای درشت پر شود و حدود 2 سانتیمتر روی تمام سطح را بپوشاند.

این عمل باعث قطع لولههای موئین و نفوذ رطوبت به سمت بالا میشود.

عایق کاری قیر و گونی سقف بام سرویس بهداشتی

در مناطق خیلی مرطوبمیتوان کفها را به صورت معلق اجرا کرد.

ایزوگام زعفرانیه

در این طریقه دیوارهایی به موازات هم و به ضخامت یک آجر و

به فاصله حدود 50 الی 70 سانتیمتر و به ارتفاع حدود 50 تا 90 سانتیمتر میسازند و

بین آنها را با طاق آجری میپوشانند و سپس کفسازی اصلی روی آن انجام میشود .

فضای تهی بین دیوارها که به هم راه دارند و گربهرو نامیده میشوند،

توسط مجراهایی به خارج ساختمانارتباط داده میشوند.

عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی

در اقلیمهایی که چوب به حد کافی یافت میشود، کف معلق را میتوان با تیر،

تیرچه و تخته نیز اجرا نمود، به هر حال به علت انجام عمل تهویه

در زیر کفهای معلق ، کفسازیبالنسبه خشکتر است.

قیرگونی زعفرانیه

عایقکاری کفها را میتوان با قیر و گونی، انواع مشمع و مقوای قیراندود،

مواد پلاستیکی، آسفالت ماستیک و مواد قیری بر روی قشری از بتن

یا اندود ماسه سیمان که برروی کف اجرا میشود، , انجام داد.

روش اجرای عایق با قیر و گونی و مشمع و مقوای قیراندود،

مشابه عایقکاری بام است  توضیح داده شده است. روشهای یاد شده

نسبت به سایر روشها این مزیت را دارند کهچنانچه کف ساختمان

در مواقعی تحت فشار آب قرار گیرد، در برابر آن مقاومت خوبی از خود نشان میدهند.

استفاده از مواد پلاستیکی در عایقکاری کفها به دو صورت ممکن است انجام گیرد .

در حالت اولروی بتن کفسازی را با قشری از رزین اپوکسی میپوشانند .

خدمات عایق کاری ساختمان

این لایه چسبندگی بسیار خوبی بازیرسازی دارد،

ولی در مقابل جابجایی اجزا و ترکخوردگی حساس است.

به هر حال انواع کفپوش را میتوان روی آن انجام داد.

عایق کاری قیر و گونی پشت بام سرویس بهداشتی

حالت دیگر استفاده از ورقه های نازک پلی اتیلن بقطر.01میلیمتر است،

میزان همپوشانی ورقهها کمینه 10 سانتیمتر است و

در موقع نصب باید دقت نمود ، ضربه و یا ناصافی زیرسازی باعث پارگی آنها نشود.

محل روی هم افتادگی ورقه ها را میتوان تا زد یا با گرم کردن آنها را بههم جوش داد.

آسفالت ماستیک یا ماستیک قیری چنانچه به عنوان کفپوش به کار رود ،

دیگر نیازی به نم بندی کف نیست .

ایزولاسیون تهران

از قیرهای خالص مذاب، امولسیونهای قیری و قطرانی و قیرهای مایع نیز

برای نمبندی میتواناستفاده کرد. هنگام مصرف قیر مذاب،

ضخامت آن به حدود 3 میلیمتر میرسد که زیرسازیمناسبی برای

کفپوشهای چوبی است و در عین حال به عنوان چسب هم از آن بهرهگیری میشود.

مصرف امولسیونهای قیری، قطرانی، قیری / لاستیکی / و قطرانی لاستیکی

و قیرهای مایع نظیرRs2 ،نیز برای نمبندی کفها معمول است.

این مواد را میتوان در چند دست پاشید یا آنها را برروی سطوح موردنظر مالید،

اما اجرای آن نیاز به نظارت دقیق دارد. حداقل ضخامت ایزولاسیون

این مواد بعد خشک شدن چند میلیمتر است عایقکاری رطوبتی

شالودهها کف تمام شده ساختمانها معمولاً حدود

از کف محوطه بالاتر ساخته میشوند.

خدمات ایزولاسیون

فاصله بین شالوده تا کف، با مصالح بنایی مانند سنگ،

بلوک بتنی و آجر با م لات ماسهسیمان یا باتارد یا ماسه آهک کرسیچینی میشود

و دیوارهای ساختمان بر روی کرسیچینی بنامیشوند.

چون بتن و مصالح بنایی و ملات مربوط جاذب رطوبت هستند،

چنانچه حد فاصل لبه دیوار حایل ساختمان نمبندی نشود،

رطوبت موجود در زمین از طریق لولههای موئین مصالح به سمت

بالا رسوخ کرده و سبب طبله دیوارها میشود.

لایه افقی عایق رطوبتی دیوارها، باید بالاتر از کرسیچینی

ودر ارتفاع حداقل 15 سانتیمتر بالاتر از رقوم محوطه و

به صورت یکپارچه و پیوسته اجرا شود .

هزینه ایزولاسیون پشت بام

هزینه ایزولاسیون پشت بام و دیوارها به اندازه حداقل 10 سانتیمتر نیز ضروری است.

بدیهی است پیوستگی عایقافقی و قائم دیوارها از جمله عایق

قائم دیوارهای زیرزمین باید رعایت گردد . هزینه ایزولاسیون پشت بام شامل

عایق کاری قیر و گونی پشت بام ایزوگام  سرویس بهداشتی

همچنین عایق کفهانیز در صورت اجرا، باید با عایق دیوارها پیوستگی داشته باشد.

بهتر است ازاره ساختمان در نما تا تراز لایه نمبند دیوار، سنگی باشد

تا در صورت نمزد گی، آثار آنبر روی نما ظاهر نشود.

بندکشی درز محاذی لایه نمبند باعث ایجاد پلی برای نفوذ

رطوبت ازقسمت مرطوب زیر لایه نمبند به بالای دیوار میشود .

بندکشی پشت بام

از اینرو از بندکشی پشت بام این قسمت بایدخودداری شود،

همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید از تجمع برف

و زباله های ساختمان ونظایر آن در پای دیوار جلوگیری نمود.

عایقکاری دیوار زیرزمین باید همانند عایقکاری شالوده ساختمان

و به صورت یکپارچه و همراه با آن،انجام شود.

چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید ،

باید به منظوریکپارچه کردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد.

معمولترین عایقکاری برای دیوار زیرزمینها استفاده از قیر و گونی

یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوایقیراندود است که باید مانند

عایق بام اجرا شود .عایق کاری قیر و گونی زعفرانیه

طریقه عایق کاری قائم، باید از بالا به پایین باشد

ولایه های گونی طوری روی هم قرار گیرند که رطوبت نتواند

از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ کند.

ایزوگام ارزان

دو روش برای عایقکاری دیوار زیرزمین متداول است:

روش اول در مواقعی به کار گرفته میشود که عمق زیرزمین،

کم و خطر ریزش خاک اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد ،

در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده

و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق عمودی جاجرود

انجام و سپس دیوار اصلی زیرزمینساخته میشود.

در روش دوم که مخصوص زمینهای ریزشی و عمق های زیاد است،

ابتدا عایق افقی زیردیوار زیرزمین را اجرا میکنند و

پس از دیوارسازی، پشت آن را با ملات ماسه سیمان اندود نموده

و بعد ازعایقکاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق میکنند.

در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی ش ود پیشبینیهای لازم

برای پیوستگی عایق در قسمتهای افقی و قائم صورت گیرد .

ایزوگام شرق

محل عبور لولهها ودودکش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوار

زیرزمین پیشبینی شود، به قسمی که عایق پس از اجرا پاره یاخراب نشود.

لوله های آب گرم و شوفاژ و دودکش، نباید مستقیماً در تماس

با عایق قیری قرار گیرند، زیراممکن است آن را ذوب کرده و کیفیت آن دچار ایرادگردد.

عایقکاری کف آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی و فضاهای مشابهدر

مکانهایی که احتمال ریزش آب در کف و قسمت پایین دیوارها وجود داشته باشد

عایقکاری کف وپای دیوار امری ضروری است. معمولترین عایق که

در این موارد به کار میرود ، قیر و گونی، مشمع،مقوا و گونی قیراندود است

که به ذکر آنها اکتفا میشود.نحوه عایقکاری عیناً همانند عایقکاری بام است

با این تفاوت که عایقکاری قائم پای دیوارها در اینمکانها تا 15 سانتیمتر

بالاتر از بالاترین نقطهای که امکان ریزش آب و تجمع آن وجود دارد

(مانند لبهوان و زیر دوش) ضروریست.

ایزوگام منبع آب

ایزوگامی که برای منبع آب و مخازن کشاورزی و باغداری استفاده میشود

بخاطر تنشهای احتمالی خاک بایستی درست جایگزاری و نصب شود.

باتوجه به تغییرات درجه حرارت در داخل ساختمان از بام آن کمتر است ،

لذا مصرف قیر 90-20 در راهنمای استاندارد ایران مرجح شمرده شده است.

در محل کفشور آشپزخانه و حمام و محل نصب کاسه توا لت باید دقت شود

که لایه های عایق تادرون  لوله فاضلاب امتداد یابد و سپس نسبت به

نصب لوازم بهداشتی اقدام گردد .عایق کاری قیر و گونی ایزوگام ارزان

محل کاسه توالت را ابتدا باید

با ماسه ریز و کم سیمان اندود کرد و با فشار دادن کاسه توالت

بر روی آن سطح سیمان را به شکل کاسه توالت درآورد

و روی آن را با ماسه سیمان لیسهای اندود نمود.

پس از خشک شدن قیر عایق کاری کف انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که شیببندی کف حمام، آشپزخانه، توالت

و فضاهای مشابه به سمت کف شورو کاسه توالت به منظور

تخلیه آبهایی که احتمالاً در کف جاری میشود، امری ضروری است.

برچسپ :

دسته : قیرگونی


ایزوگام بام گستر دلیجان

ایزوگام بام گستر دلیجان

نمایندگی فروش و نصب ایزوگام بام گستر دلیجان 09125705349-22533080

اجرا و تعمیرات ایزوگام پشت بام بدون تعطیلی با بهترین قیمت و کیفیت

توزیع ایزوگام بام گستر دلیجان  سراسر تهران و حومه تحویل در محل

نصب و تعمیرات ایزوگام سرویس بهداشتی حمام  توالت فرنگی

بالکن تراس حیات خلوت دیوار پی فونداسیون

استخر منبع آب جکوزی روف گاردن

ایزوگام تک لایه و دولایه

ایزوگام فویلدار و بدون فویل , ایزوگام طرج دار , ایزوشینگل

اجرا و تعمیرات عایق کاری قیرگونی و آسفالت

پشت بام , سرویس,آشپزخانه , پارکینگ ,زیرزمین

محوطه , حیات , انباری , موتورخانه و سایر نقاط ساختمان

زیرسازی , کفسازی وشیب بندی عایقکاری

نمایندگی ایزوگام بام گستر دلیجان

ایزوگام بام گستر دلیجان

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام


ایزوگام سرویس بهداشتی

ایزوگام سرویس بهداشتی

اجرا و تعمیرات عایق کاری قیرگونی و ایزوگام سرویس بهداشتی   09125705349-22533080 سراسر تهران

اجرا و تعمیرات عایق کاری قیرگونی , ایزوگام و آسفالت کاری پشت بام ,خرپشته ,ایرانیت و سقف کاذب

عایق کاری ایزوگام و قیرگونی آشپزخانه , حمام , دستشویی و توالت ,بالکن , حیات خلوت و سایر نقاط ساختمان

لکه گیری و خرده کاری ایزوگام و قیرگونی حتی کمتر از یک مترمربع

زیرسازی و شیب بندی و کلیه امورساختمانی و بازسازی آپارتمان و ساختمان

ایزوگام سرویس بهداشتی تهران

ایزوگام سرویس بهداشتی

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام


تعمیر پشت بام | ایزوگام پشت بام

تعمیر پشت بام

اجرای ایزوگام , قیروگونی و آسفالت و تعمیر پشت بام 09125705349 – 22533080 سراسر تهران

اجرا و تعمیرات ایزوگام پشت بام , سرویس بهداشتی , سطح شیب دار , ایرانیت,استخر و مخازن آب

اجرا و تعمیرات قیروگونی دولایه و تک لایه پشت بام و سرویس بهداشتی

اجرا و لکه گیری آسفالت پشت بام , محوطه , معابر و سایر اماکن

زیرسازی , شیب بندی و آماده سازی سطوح و عایق کاری مربوطه

تعمیر پشت بام تهران

تعمیر پشت بام

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام


لکه گیری ایزوگام

لکه گیری ایزوگام

اجرا , ترمیم و لکه گیری ایزوگام 09125705349 – 22533080 سراسر تهران و بدون تعطیلی

اجرا و تعمیرات جزیی و کلی ایزوگام پشت بام , سرویس بهداشتی , آشپزخانه , پی و فونداسیون , دیوار و سایر بخشهای ساختمان

اجرا و تعمیرات قیروگونی سقف منزل , پشت بام ,خرپشته , سرویس حمام دستشویی و دیگر قسمتهای آپارتمان

اجرا و تعمیرات آسفالت

اجرای ایزوگام دولایه و فویل دار با برند ایزوگام مد نظر شما در رنجهای قیمتی مختلف

لکه گیری ایزوگام تهران

لکه گیری ایزوگام

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام


قیمت ایزوگام با اجرا

قیمت ایزوگام با اجرا

اجرا , تعمیرات و قیمت ایزوگام با اجرا تهران 09125705349 – 22533080

کلی و جزیی , سراسر تهران

نصب  و تعمیرات ایزوگام پشت بام , خرپشته ,

دیوار , سرویس بهداشتی , آشپزخانه و دیگر قسمتهای ساختمان

اجرای قیرگونی پشت بام و سرویس بهداشتی و بدنه

اجرا و تعمیرات آسفالت پشت بام , حیات و محوطه

و کلیه خدمات در زمینه عایقکاری و ایزولاسیون رطوبتی

ارایه خدمات به سراسر تهران و حومه

برآورد هزینه و قیمت ایزوگام با نصب , بدون نصب

آسفالت کاری و قیروگونی

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام


آسفالت کاری

آسفالت کاری

زیرسازی ,    آسفالت کاری  و محوطه کاری تهران 09125705349 – 22533080 کلی و جزیی , بدون تعطیلی

اجرا , زیرسازی , شیب بندی و تعمیرات آسفالت و عایق کاری

اسفالت پشت بام , کندن اسفالت به همراه کندن و حمل نخاله و اجرای آسفالت , قیرگونی و ایزوگام

کف سازی و آسفالت محوطه , حیات , پشت بام , پارکینگ , معابر کوچه , خیابان

ارایه کلیه خدمات عایق کاری به شمال شرق غرب مرکز جنوب و حومه تهران

“Read More”

برچسپ :

دسته : آسفالت


نصاب ایزوگام تهران

نصاب ایزوگام تهران

برای اجرا , نصب , سفارش خرید و اعزام نصاب ایزوگام تهران و حومه با ما تماس بگیرید.09125705349 – 22533080کلی و جزیی

خدمات عایق کاری و اجرا و نصب ایزوگام , قیرگونی و آسفالت و براورد قیمت و هزینه تمام شده ایزولاسیون

اجرا , نصب و تعمیرات ایزوگام پشت بام , سرویس بهداشتی , شیروانی,دیوار , ایرانیت

استخر , باغچه , روف گاردن , منبع و مخزن آب , پی و فونداسیون , کف سازی , زیرسازی و موزاییک

اجرا نصب و تعمیرات قیرگونی و آسفالت پشت بام , ساختمان , محوطه سازی , حیات و معابر عمومی و اختصاصی

ارایه خدمات عایق کاری به شمال تهران , شرق تهران , غرب تهران , مرکز تهران , جنوب و حومه تهران

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام


ایزوگام پشت بام

ایزوگام پشت بام

اجرا و تعمیر  ایزوگام پشت بام در سراسر تهران تلفن : 09125705349 – 22533080 کلی و جزیی , بدون تعطیلی

جهت درخواست نصب و تعمیرات ایزوگام , قیرگونی و آسفالت و براورد قیمت عایق کاری باما تماس بگیرید.

نصب , تعمیر , ترمیم و لکه گیری ایزولاسیون پشت بام , دیوار ,بدنه ,ایرانیت , شیروانی

سرویس بهداشتی حمام , دستشویی , توالت ایرانی و فرنگی , استخر و سایر نقاط ساختمان

استفاده از بهترین برندهای ایزوگام و مرغوب ترین متریال قیرگونی و آسفالت

“Read More”

برچسپ :

دسته : ایزوگام